Nagana dla nauczyciela – wzór

17,00 

Nagana dla nauczyciela to najsurowsza kara porządkowa wymierzana przez dyrektora szkoły. O nałożeniu takiej kary kierujący placówką musi poinformować pedagoga na piśmie. Jak powinna wyglądać pisemna nagana dla nauczyciela?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru nagany dla nauczyciela, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Za co nauczyciel może otrzymać naganę?

Wśród kar porządkowych, jakie na nauczyciela może nałożyć dyrektor, wymienia się: upomnienie, naganę i karę pieniężną. Kary porządkowe wymierza się odpowiednio do przewinienia, dlatego za drobne naruszenia pedagog powinien zostać ukarany upomnieniem, a za poważne – naganą. O nałożeniu na nauczyciela kary porządkowej można mówić w przypadku, gdy ten:

  • naruszył przepisy BHP,
  • nie przestrzegał ustalonej organizacji i porządku pracy,
  • naruszył przepisy przeciwpożarowe,
  • nie przestrzegał przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, bądź sposobu usprawiedliwiania nieobecności.

Można przyjąć również, że naganę stosuje się wtedy, kiedy nauczyciel notorycznie narusza te same przepisy i otrzymał już w związku z tym kilka upomnień. Decyzja o tym, w jaki sposób pedagog zostanie ukarany, należy jednak wyłącznie do dyrektora.

Jak zawiadomić nauczyciela o karze nagany?

Nakładając na nauczyciela karę nagany dyrektor powinien zawiadomić go o tym fakcie na piśmie. Przykładowa nagana dla nauczyciela musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden trafi do pracownika, a drugi do jego akt osobowych. Warto wspomnieć, że po roku nienagannej pracy taki dokument powinien zostać usunięty – kara ulega zatarciu.

Zasadniczo, zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary nagany dyrektor powinien przekazać nauczycielowi w ciągu 14 dni, licząc od momentu, kiedy dowiedział się o danym zdarzeniu. Pismo musi wyjaśniać także, za co nauczyciel został ukarany. Dokument można przygotować, stosując uniwersalny wzór nagany dla nauczyciela. 

Nagana jako kara porządkowa i dyscyplinarna

Jak zostało wspomniane, dyrektor samodzielnie nakłada na nauczyciela karę porządkową, w tym między innymi naganę. Jednak nagana grozi także nauczycielowi, wobec którego wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne. Takie postępowanie prowadzi już komisja, powiadomiona o sprawie przez rzecznika dyscyplinarnego. Natomiast wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela składa wojewoda, zawiadomiony przez dyrektora placówki zatrudniającej.

Jeśli podczas swojej pracy komisja wykaże, że pracownik zasłużył na karę dyscyplinarną (popełnił czyn uchybiający godności zawodu, złamał przepisy prawa oświatowego, prawa ucznia czy prawa dziecka), może ukarać go odpowiednio:

  • naganą z ostrzeżeniem,
  • zwolnieniem z pracy,
  • zwolnieniem z zakazem przyjmowania do pracy przez okres 3 lat,
  • wydaleniem z zawodu nauczyciela.

Nagany jako kary porządkowej nie należy mylić zatem z naganą z ostrzeżeniem, nakładaną przez komisję dyscyplinarną. Jest to bowiem kara za inne przewinienia. Dyrektor wymierza kary porządkowe jako pracodawca na podstawie kodeksu pracy. Z kolei komisja dyscyplinarna zajmuje się poważnymi przewinieniami, zwłaszcza natury etycznej.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nagana dla nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)