Nagana Dyrektora Szkoły dla ucznia – wzór

17,00 

Nagana dyrektora szkoły dla ucznia jest jednym z najwyższych wymiarów kary, stosowanym po naganie wychowawcy oraz na jego wniosek. Z reguły naganę dyrektora otrzymuje ten uczeń, który notorycznie lub w sposób poważny łamie postanowienia statutu danej placówki. Co ważne, przed udzieleniem nagany należy przeprowadzić z uczniem rozmowę (w obecności rodziców, pedagoga szkolnego).

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru nagany Dyrektora Szkoły dla ucznia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Z czym wiąże się nagana dyrektora szkoły dla ucznia?

Przykładowa nagana dyrektora szkoły dla ucznia może zostać nałożona na dziecko, które notorycznie łamie te same zasady lub narusza postanowienia regulaminu placówki w sposób rażący. Kara tego typu skutkuje najczęściej obniżeniem oceny z zachowania oraz zakazem uczestniczenia w imprezach szkolnych i wycieczkach przez okres minimum 3 miesięcy.

Zarówno zasady udzielania nagany, jak i jej konsekwencje określa jednak każdorazowo statut danej szkoły. Cała procedura jest zazwyczaj dosyć skomplikowana i wymaga od dyrektora poinformowania rodziców lub opiekunów prawnych ucznia zarówno o nałożeniu na niego takiej kary, jak i o jej skutkach.

Jeśli ukarany uczeń jest niepełnoletni, o naganie nie należy rozmawiać w nim w pojedynkę – konwersacji musi towarzyszyć rodzic, opiekun prawny, wychowawca lub pedagog szkolny. 

Jakie informacje powinna zawierać nagana dyrektora szkoły dla ucznia?

Naganę dyrektora zwykle sporządza się na piśmie. Taki dokument powinien zawierać między innymi:

  • dane dyrektora,
  • datę nałożenia na ucznia kary nagany,
  • podstawę nałożenia kary, czyli odpowiedni zapis statutu szkoły,
  • uzasadnienie ukarania ucznia, np. wielokrotne złamanie zasady określonej w regulaminie,
  • informacja o otrzymaniu wniosku wychowawcy o naganę dyrektora,
  • oświadczenie o nałożeniu na ucznia kary zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły,
  • oświadczenie o przekazaniu rodzicom i uczniowi informacji na temat konsekwencji nagany dyrektora.

Pismo można opracować na podstawie wzoru nagany dyrektora szkoły dla ucznia. Jeśli chodzi o przyczynę nałożenia na ucznia kary nagany dyrektora, to najczęściej bywa to wagarowanie, palenie papierosów na terenie szkoły czy narażanie innych uczniów na niebezpieczeństwo. Nawet jeśli przewinienie ucznia nie jest poważne, kara tego rodzaju może grozić mu za notoryczne łamanie tej samej zasady. 

Przykładowa procedura udzielenia nagany dyrektora szkoły dla ucznia

Kara nagany dyrektora najczęściej stosowana jest wtedy, kiedy inne kary nie wpłynęły pozytywnie na zachowanie dziecka. Konsekwencje nałożenia kary uczeń powinien ponieść do końca danego roku szkolnego. Od kary nagany można się odwołać – pismo powinni złożyć rodzice w imieniu dziecka.

W przypadku popełnienia czynu objętego odpowiedzialnością karną dyrektor udziela nagany w trybie natychmiastowym i zawiadamia o sprawie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli kara nie skutkuje, dyrektor może zastosować inne rozwiązanie, na przykład przenieść ucznia do innej klasy/szkoły, za zgodą kuratora.

Kara może też zostać uchylona, jeśli uczeń:

  • poprawi swoje zachowanie,
  • odejmie z własnej inicjatywy działania na rzecz klasy lub szkoły,
  • włączy się w akcje organizowane przez samorząd uczniowski lub nauczycieli.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nagana Dyrektora Szkoły dla ucznia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)