Upomnienie dla nauczyciela – wzór

17,00 

Upomnienie dla nauczyciela to kara porządkowa, którą wymierza dyrektor placówki oświatowej. O przyczynie nałożenia upomnienia należy poinformować pedagoga na piśmie. Kopię upomnienia składa się do akt osobowych pracownika.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru upomnienia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy stosuje się karę upomnienia dla nauczyciela?

Przykładowe upomnienie dla nauczyciela będzie uzasadnione, jeśli pracownik:

 • nie przestrzegał ustalonej organizacji i porządku pracy,
 • naruszył przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisy przeciwpożarowe,
 • nie stosował się do przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy lub sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Należy wiedzieć, że kara upomnienia jest karą najlżejszą. Poza upomnieniem dyrektor jako karę dla nauczyciela może zastosować także naganę lub karę pieniężną. Upomnienie wybiera się wtedy, kiedy istnieją pewne okoliczności łagodzące. Natomiast naganą karze się poważne naruszenie obowiązków pracowniczych.

Jak nakłada się na nauczyciela karę upomnienia?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca musi zawiadomić pracownika o zastosowanej karze porządkowej na piśmie. Dokument powinien zawierać informację o:

 • rodzaju naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • dacie dopuszczenia się przez pracownika danego naruszenia,
 • prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie na jego wniesienie.

Dokument można przygotować w prosty sposób, wypełniając wzór upomnienia dla nauczyciela. Odpis takiego zawiadomienia dla pracownika składa się do jego akt osobowych. Warto wiedzieć, że nauczyciel może odwołać się od nałożonej na niego kary w terminie 7 dni. Podstawę odwołania stanowi najczęściej:

 • nałożenie kary niezgodnie z przepisami,
 • brak przesłanek do zastosowania kary porządkowej,
 • zastosowanie kary nadmiernie uciążliwej, 
 • naruszenie trybu stosowania kar porządkowych przez pracodawcę.

Kara porządkowa a kara dyscyplinarna dla nauczyciela

Kary porządkowe w stosunku do nauczyciela stosuje się w przypadku naruszenia przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy czy usprawiedliwiania nieobecności. Natomiast kary dyscyplinarne stosuje się za czyny, które stanowią “uchybienie godności zawodu”. Katalog kar dyscyplinarnych jest zamknięty. To:

 • nagana z ostrzeżeniem, 
 • zwolnienie z pracy, 
 • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie na trzy lata, 
 • wydalenie z zawodu. 

Kary dyscyplinarnej dyrektor nie nakłada na nauczyciela samodzielnie. Ma obowiązek zawiadomić o naruszeniu przepisów rzecznika dyscyplinarnego. Dopiero rzecznik dyscyplinarny  wnosi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do komisji dyscyplinarnej, jeżeli dowody zebrane w postępowaniu wyjaśniającym wskazują na winę nauczyciela. Tymczasem o nałożeniu na nauczyciela kary porządkowej decyduje dyrektor szkoły.

Katalog takich kar również jest ograniczony i obejmuje:

 • karę upomnienia,
 • karę nagany,
 • karę pieniężną – stosowana wyłącznie w przypadku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, a także gdy nauczyciel opuści pracę bez usprawiedliwienia, stawia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywa alkohol w czasie pracy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Upomnienie dla nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)