Odpowiedź na skargę rodzica na nauczyciela – wzór

17,00 

Skargi rodziców na nauczycieli adresowane są do dyrektora, który sprawuje w szkole nadzór pedagogiczny i odpowiada za zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Jeśli skarga została wniesiona prawidłowo, kierujący placówką ma obowiązek ustosunkowania się do niej w terminie jednego miesiąca. Jak odpowiedzieć na skargę rodzica?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odpowiedzi, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć skarga rodzica na nauczyciela?

Przykładowa skarga rodzica na nauczyciela adresowana do dyrektora szkoły może dotyczyć zarówno jakości pracy pedagoga, jak i jego zachowania. Rodzice składający skargę w imieniu uczniów, najczęściej uwzględniają w swoim piśmie opis takich problemów jak:

 • częste nieobecności nauczyciela,
 • brak realizacji podstawy programowej w odpowiednim tempie,
 • stosowanie niesprawiedliwego systemu oceniania lub sprawdzania poziomu wiedzy uczniów,
 • nierówne traktowanie uczniów,
 • dyskryminacja na tle płci, rasy, pochodzenia,
 • agresywne zachowanie pedagoga, itp. 

Skarga na nauczyciela może wskazywać na fakt łamania przepisów prawa oświatowego, praw ucznia i praw dziecka, a także postanowień statutu szkoły. W pierwszej kolejności rodzice powinni adresować takie pismo do kierującego placówką. Jeśli zaś to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, kolejne skargi można wnieść do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

Jak odpowiedzieć na skargę rodziców na nauczyciela?

Odpowiedź na skargę rodzica na nauczyciela jest dla dyrektora obowiązkowa, jeżeli pismo zostało wniesione poprawnie – zawiera dane osobowe wnoszącego. Kierujący placówką powinien ustosunkować się do treści takiego pisma w ciągu 30 dni.

Zanim więc odpowie na skargę, musi przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Pismo zwrotne dyrektora powinno informować rodziców o tym, jak skarga została rozpatrzona. Dokument można przygotować na podstawie uniwersalnego wzoru odpowiedzi na skargę rodziców na nauczyciela. 

Jak dyrektor rozpatruje skargę rodziców na nauczyciela?

Jak zostało wspomniane, zanim dyrektor przygotuje odpowiedź na skargę rodziców, powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Takie postępowanie ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie prawdziwości zarzutów kierowanych przez rodziców pod adresem nauczyciela. Postępowanie wyjaśniające może obejmować między innymi:

 • rozmowy z nauczycielem,
 • obserwację zajęć prowadzonych przez nauczyciela,
 • rozmowy z innymi pracownikami szkoły,
 • rozmowy z rodzicami uczniów,
 • ankiety anonimowe wśród uczniów,
 • sprawdzenie dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela, itd. 

Przykładowa odpowiedź na skargę rodziców na nauczyciela powinna informować wnoszących pismo o tym, jakie działania podjął dyrektor oraz jaki był wynik postępowania wyjaśniającego. Jeśli okaże się, że nauczyciel faktycznie dopuścił się naruszeń, kierujący placówką zawiadomi o sprawie rzecznika dyscyplinarnego, który działa z ramienia kuratorium oświaty.

Ten przeprowadzi własne postępowanie, które może doprowadzić do ukarania nauczyciela, na przykład karą nagany, wydalenia z pracy, a nawet wydalenia z pracy z zakazem jej wykonywania przez okres 3 lat.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odpowiedź na skargę rodzica na nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)