Opinia katechety o uczniu do Szkoły Katolickiej – wzór

17,00 

Aplikując do szkoły katolickiej, uczeń często potrzebuje opinii od proboszcza lub katechety. Taka opinia uwzględnia między innymi informacje o przyjętych sakramentach, udziale w lekcjach religii czy zaangażowaniu w życie parafii. Jak powinna wyglądać opinia katechety o uczniu do szkoły katolickiej?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na jakiej podstawie sporządza się opinię katechety o uczniu do szkoły katolickiej?

Do przygotowania opinii o uczniu nauczyciel może użyć wzoru opinii katechety o uczniu do szkoły katolickiej, wypełniając dokument na podstawie własnych obserwacji. Pismo podpowiada, jakie aspekty zachowania ucznia należy wziąć pod uwagę podczas opracowywania takiej opinii.

Informacje dotyczące dziecka nauczyciel powinien czerpać z własnych obserwacji oraz konsultacji z innymi pedagogami. Może też przeanalizować prace pisemne i prace domowe dziecka. Obserwacje do opinii powinny obejmować nie tylko zachowanie i aktywność na lekcjach religii, ale także poziom wiedzy ucznia czy podejmowane przez niego działania na rzecz parafii. 

Jakie elementy może zawierać opinia katechety o uczniu do szkoły katolickiej?

Przykładowa opinia katechety o uczniu do szkoły katolickiej powinna być pozytywna, jeśli dziecko ma zostać przyjęte do wybranej placówki. Podobną opinię nauczyciel może przygotowywać również w przypadku, kiedy dziecko ma przystąpić do sakramentu, na przykład do bierzmowania.

Opinia katechety powinna uwzględniać między innymi:

  • informację o frekwencji na zajęciach religii,
  • ocenę poziomu wiedzy ucznia (z religii),
  • ocenę intelektu ucznia,
  • ocenę charakteru dziecka,
  • opis poziomu opanowania umiejętności określonych programem katechezy,
  • aktywność ucznia na zajęciach,
  • sposób prowadzenia notatek na zajęciach,
  • znajomość podstawowych pojęć religijnych,
  • postawę wobec symboli religijnych, itd.

Można liczyć zatem na to, że opinia katechety będzie pozytywna, jeśli uczeń chodzi na religię, ma dobre oceny, jest aktywny, opanował przynajmniej podstawowy zakres wiedzy i umiejętności, zna pojęcia religijne i umie je objaśniać, a także uczestniczy w życiu parafii, np. śpiewa w chórze kościelnym, odczytuje psalmy, służy do mszy.

Negatywna będzie zaś opinia o uczniu, który nie chodzi na religię, niechętnie bierze udział w zajęciach, ma liczne nieobecności, nie opanował podstawowego zakresu materiału czy też ma ogólnie lekceważący stosunek do zajęć.

Co można brać pod uwagę przy sporządzaniu opinii katechety o uczniu?

Jeśli uczeń zrezygnował z uczestnictwa w lekcjach religii w szkole, nie powinien liczyć na pozytywną opinię katechety. Jedynie uczeń, który bierze udział w zajęciach, może otrzymać pozytywną lub neutralną ocenę katechety.

Dokument wystawiany jest na podstawie ocen ucznia, prowadzonego zeszytu, prac domowych, prac pisemnych, a także aktywności – na zajęciach oraz w życiu parafii.

Katecheta może brać pod uwagę zarówno poziom wiedzy dziecka, jak i jego ogólną postawę. Duże znaczenie mają tutaj również praktyki religijne, czyli udział we mszach świętych i realizacja zleconych uczniowi zadań związanych z liturgią. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia katechety o uczniu do Szkoły Katolickiej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)