Opinia o dziecku Przedszkole – Przykłady

17,00 

Przygotowaniem opinii o dziecku w przedszkolu najczęściej zajmuje się wychowawca grupy, rzadziej inny nauczyciel lub specjalista, który prowadzi z dzieckiem dodatkowe zajęcia. Opinia może zostać wydana na wniosek rodziców, a także podmiotów takich jak sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej czy kurator sądowy. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Co powinna uwzględniać opinia o dziecku w przedszkolu?

Przykład opinii o dziecku w przedszkolu zawsze uwzględnia w swojej treści podstawowe dane ucznia, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, a także oznaczenie grupy, do której należy dziecko. Dalszą część opinii można podzielić na opis rozwoju:

 • fizycznego,
 • poznawczego,
 • społecznego,
 • emocjonalnego dziecka. 

W opinii o dziecku z przedszkola powinny pojawić się informacje dotyczące poziomu samodzielności, usposobienia, relacji z rówieśnikami, stosunku do przestrzegania zasad i reguł, a także poziomu rozwoju motoryki dużej i małej. Dokładna treść przykładowej opinii o dziecku w przedszkolu uzależniona jest jednak od celu wydania takiego dokumentu. Inaczej wygląda bowiem opinia do poradni psychologiczno-pedagogicznej, a inaczej opinia dla sądu czy ośrodka pomocy społecznej. 

Jak przygotować opinię o dziecku z przedszkola do poradni?

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna może potrzebować opinii o dziecku do diagnozy i wydania orzeczenia/opinii, zawierającej zalecenia związane między innymi z dostosowaniem programu nauczania do potrzeb ucznia. Jeśli nauczyciel został zobowiązany do przygotowania opinii dla poradni, powinien uwzględnić w niej:

 • opis rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • opis możliwości psychofizycznych dziecka,
 • opis mocnych stron i uzdolnień,
 • opis ograniczeń, trudności słabych stron ucznia,
 • informacje o dotychczas udzielanej dziecku pomocy i jej efektach.

Podczas opracowywania dokumentu wychowawca może konsultować się z innymi nauczycielami dziecka oraz ze specjalistami, jeśli prowadzą z uczniem zajęcia (np. logopeda). W opinii można odnieść się także do analizy prac dziecka – pisemnych i plastycznych.

Opinia o dziecku w przedszkolu do sądu/OPS

Zarówno sąd rodzinny, jak i ośrodek pomocy społecznej mogą wystąpić do pracowników przedszkola z prośbą o wydanie opinii o dziecku. Taka opinia dotyczy w dużej mierze nie tyle rozwoju ucznia, co sposobu sprawowania nad nim opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dokument może zostać wykorzystany w sprawie dotyczącej:

 • objęcia dziecka i jego rodziców pomocą Asystenta Rodziny,
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka,
 • odebrania, zawieszenia, ograniczenia lub przywrócenia praw rodzicielskich. 

Jeśli przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu opracowywana jest na potrzeby tych podmiotów, nauczyciel powinien odnieść się w niej do takich kwestii jak punktualne odbieranie dziecka z placówki, troska o higienę i odpowiedni ubiór dziecka, kontakt rodziców z przedszkolem czy relacja na linii dziecko-rodzic. Do przygotowania dokumentu można użyć natomiast uniwersalnego wzoru opinii o dziecku przedszkole z przykładami. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia o dziecku Przedszkole – Przykłady”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)