Opinia samorządu uczniowskiego – wzór

17,00 

Samorząd uczniowski jest jednym z organów szkoły. Dyrekcja ma obowiązek współpracować z samorządem przy podejmowaniu decyzji związanych z pracą placówki, w tym zwłaszcza tych dotyczących realizacji praw uczniów. O opinię samorządu uczniowskiego dyrektor występuje między innymi przy podejmowaniu decyzji o skreśleniu ucznia z listy.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakich spraw może dotyczyć opinia samorządu uczniowskiego?

Jak zostało wspomniane, samorząd uczniowski to jeden z organów szkoły, tak samo jak rada rodziców czy rada pedagogiczna. Wbrew pozorom ma on zatem realny wpływ na to, jakie decyzje są podejmowane w danej placówce. Przykładowa opinia samorządu uczniowskiego wydawana jest między innymi w przypadku:

 • procedury skreślenia ucznia z listy,
 • ustalania długości przerw,
 • ustalania dni wolnych od szkoły,
 • nadania szkole imienia,
 • wprowadzenia/zniesienia obowiązku noszenia mundurków,
 • wyboru nauczyciela na opiekuna samorządu.

Opinie samorządu uczniowskiego mogą wiązać się także z organizacją życia szkolnego, w tym z działalnością kulturalną, rozrywkową i sportową placówki. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi różne wnioski i opinie w sprawach szkoły, zwłaszcza tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, czyli:

 • prawa do zapoznawania się z programem nauczania, 
 • prawa do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawa do organizacji życia szkolnego z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
 • prawa do wydawania gazetki szkolnej,
 • prawa wyboru nauczyciela na opiekuna samorządu,
 • prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.

Jakie znaczenie ma opinia samorządu uczniowskiego?

W wielu procedurach przepisy nakładają na dyrektora placówki oświatowej obowiązek zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego. Dotyczy to między innymi procedury skreślenia ucznia z listy. Należy wiedzieć, że jeśli wymagają tego przepisy, dyrektor musi poprosić samorząd o opinię.

Nie ma jednak obowiązku jej uwzględnienia. Dyrektor może wziąć pod uwagę opinię samorządu, ale nie musi dostosowywać się do stanowiska uczniów.

Konieczne jest natomiast odczekanie odpowiednio długiego okresu na wydanie takiej opinii zanim kierujący placówką podejmie kolejne działania w danej sprawie. Pominięcie tego kroku traktowane będzie jako błąd proceduralny, który pozwala podważyć podjętą decyzję.

Jak wydawana jest opinia samorządu uczniowskiego?

Opinia samorządu uczniowskiego przyjmuje postać uchwały. Dokument musi zawierać:

 • dane szkoły,
 • datę sporządzenia,
 • opis sprawy, jakiej dotyczy,
 • opis stanowiska samorządu, 
 • podpis przewodniczącego.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, ale władzami samorządu, odpowiedzialnymi za wydanie opinii, są samorządy klasowe i prezydium, które reprezentuje całą szkołę. Opinię samorządu podpisuje jedynie przewodniczący. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia samorządu uczniowskiego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)