Powołanie Wicedyrektora szkoły – wzór

17,00 

Powołaniem wicedyrektora szkoły zajmuje się jej dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej. Wicedyrektorem może zostać nauczyciel mianowany, dyplomowany lub kontraktowy. Jak wygląda powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru powołania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda procedura powołania na stanowisko wicedyrektora?

W szkole, w której wyodrębniono co najmniej 12 oddziałów, można utworzyć stanowisko wicedyrektora bez zgody organu prowadzącego. W przypadku mniej licznych placówek, dyrektor musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W związku z utworzeniem takiego stanowiska konieczne okazuje się wprowadzenie zmian w statucie placówki, czyli podjęcie stosownej uchwały przez radę szkoły lub radę pedagogiczną. Dopiero wtedy można przystąpić do wyboru odpowiedniego kandydata na takie stanowisko.

Przykładowe powołanie wicedyrektora szkoły może dotyczyć nauczyciela z co najmniej 4-letnim stażem pracy. Pozostałe warunki, jakie musi spełnić kandydat to uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich 5 lat, bądź pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku. 

Kogo można powołać na stanowisko wicedyrektora?

Wicedyrektorem w szkole może zostać nauczyciel mianowany, dyplomowany lub kontraktowy z odpowiednio długim stażem pracy i pozytywną oceną dyrektora. Pozostałe wymogi dotyczą:

  • wykształcenia zawodowego,
  • posiadania przygotowania pedagogicznego i odpowiednich kwalifikacji,
  • posiadania dobrych warunków zdrowotnych,
  • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • korzystania z pełni praw publicznych, 
  • braku prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną,
  • braku udziału w toczącym się postępowaniu dyscyplinarnym lub postępowaniu o przestępstwo.

Jak powierza się funkcję wicedyrektora szkoły?

Jak zostało wspomniane, decyzję o powołaniu wicedyrektora szkoły podejmuje dyrektor placówki. Zanim jednak powierzy on taką funkcję konkretnej osobie, musi zasięgnąć opinii rady szkoły, rady pedagogicznej i organu prowadzącego. Opinie tych podmiotów nie są wiążące, niemniej jednak dyrektor ma obowiązek wystąpić o ich wydanie.

Po podjęciu ostatecznej decyzji kierujący placówką powinien poinformować nauczyciela o powierzeniu mu funkcji wicedyrektora. Odpowiednie pismo w tej sprawie powinno wskazywać, na jaki okres powołuje się wicedyrektora. Zazwyczaj jego kadencja pokrywa się z kadencją dyrektora szkoły. Jeśli jednak istnieje możliwość, że liczba oddziałów w placówce zostanie zmniejszona, wicedyrektora należy powołać na jeden rok szkolny.

Okres powołania ma związek z terminem obowiązywania umowy o pracę dla nauczyciela. Jeśli jest on krótszy niż okres powołania, umowa powinna zostać przedłużona automatycznie.

Co istotne osobę na stanowisko wicedyrektora kierujący placówką powinien wybrać swobodnie, spośród osób spełniających wymagania określone w przepisach. To również dyrektor decyduje o zakresie obowiązków i kompetencji wicedyrektora, który jest jego zastępcą.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Powołanie Wicedyrektora szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)