Protokół ze spotkania z rodzicami w sprawie IPET – wzór

17,00 

Rodzice ucznia objętego indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z dzieckiem. Protokół z takiego spotkania z rodzicami powinien określać cele i metody pracy z uczniem, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jak wygląda taki dokument?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru protokołu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest IPET?

IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, opracowuje się dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokument powstaje w oparciu o WOPFU, czyli wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Oba pisma przygotowuje zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Dokumenty powstają w oparciu o:

 • orzeczenie z poradni,
 • informacje pozyskane od rodziców,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • obserwację dziecka. 

IPET zawiera podstawowe informacje o potrzebach ucznia w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych. Dokument uwzględnia też predyspozycje i mocne strony dziecka oraz trudności w funkcjonowaniu. Kluczowym elementem tego pisma jest również określenie zakresu działań specjalistów i nauczycieli, mających na celu umożliwienie dziecku pokonania barier, które ograniczają jego rozwój.

IPET jest zbiorem metod, form i środków dydaktycznych do pracy z uczniem. Określa też zasady współpracy z rodzicami, dlatego opiekunowie mogą i powinni brać udział w opracowywaniu tego dokumentu. 

Jak IPET odnosi się do wsparcia rodziców ucznia?

Przykładowy protokół ze spotkania z rodzicami w sprawie IPET powinien określać, jakie ustalenia poczynił zespół nauczycieli i specjalistów z opiekunami.

Ustalenia te mogą dotyczyć między innymi wsparcia rodziców dziecka w sposób materialny, emocjonalny i społeczny. Pomoc może obejmować także monitorowanie sytuacji rodzinnej dziecka czy uzyskanie wsparcia specjalistów w imieniu rodziców.

Jak przygotować protokół ze spotkania z rodzicami w sprawie IPET?

IPET jest dokumentem podlegającym ewaluacji co najmniej dwa razy w roku. Zespół nauczycieli i specjalistów powinien spotkać się zatem w celu dokonania oceny skuteczności programu, a gdy zajdzie taka potrzeba – odpowiednio go zmodyfikować. Podczas spotkania, w którym mogą uczestniczyć rodzice dziecka, sporządzany jest protokół. Dokument ten powinien zawierać między innymi:

 • datę spotkania zespołu, 
 • skład zespołu,
 • dane innych uczestników spotkania,
 • dane ucznia, którego dotyczy program, 
 • podpisy członków zespołu, 
 • ustalenia i uwagi,
 • informację o poinformowaniu rodziców o spotkaniu/informację o uczestnictwie rodziców w spotkaniu.

Przepisy nie odnoszą się do tego, jak powinien wyglądać protokół ze spotkania z rodzicami w spawie IPET. Informują jedynie, że kopia dokumentu (IPET-u) powinna zostać im wręczona oraz że mają oni prawo uczestniczyć w spotkaniu, podczas którego opracowywany jest IPET.

To rodzice decydują również o tym, czy wpływ na kształt programu edukacyjno-terapeutycznego będą mieli specjaliści spoza szkoły – niezbędna jest ich zgoda na udział dodatkowych osób w spotkaniu. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Protokół ze spotkania z rodzicami w sprawie IPET – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)