Przydział czynności nauczyciela – wzór

17,00 

O przydziale czynności nauczyciela decyduje dyrektor, który jest dla pedagogów przełożonym. Przepisy nie nakazują kierującemu placówką informowania nauczycieli o przydziale godzin na piśmie, jednak wymagają, aby taka informacja dotarła do świadomości pedagoga. Wskazane jest zatem, aby przydział czynności nauczyciela miał formę pisemną. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru przydziału czynności nauczyciela, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest przydział czynności nauczyciela?

Przydział czynności nauczyciela to nic innego jak tygodniowy czas pracy wraz ze wskazaniem, jakie czynności nauczyciel powinien w tym czasie wykonywać. Zgodnie z przepisami karty nauczyciela, nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć może pracować maksymalnie 40 godzin tygodniowo. W tym czasie powinien realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Może też wykonywać inne czynności związane z realizacją statutowych zadań szkoły, na przykład:

  • zajęcia opiekuńcze i wychowawcze dla uczniów słabszych i uzdolnionych,
  • czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,
  • zajęcia związane z samokształceniem, doskonaleniem zawodowym. 

Zakres zadań nauczycieli powinien zostać określony w statucie szkoły. W związku z tym nauczyciel nie musi otrzymywać przygotowanego indywidualnie zakresu czynności na piśmie. Dyrektor ma jednak prawo opracowywać takie dokumenty dla swoich podwładnych i wdrażać je w swojej szkole.

Obowiązek poinformowania nauczyciela o przydziale godzin może nakładać na dyrektora także statut szkoły/przedszkola. W takiej sytuacji przykładowy przydział czynności nauczyciela trzeba dostarczyć pracownikowi szkoły drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, ewentualnie osobiście.

Dlaczego warto przygotować przydział czynności nauczyciela na piśmie?

Jak zostało wspomniane, żadne przepisy nie wprowadzają wymogu określania zakresu obowiązków nauczyciela na piśmie. Dyrektor może więc określić przydział czynności pedagoga w treści umowy o pracę lub ustnie, pouczając pracownika w zakresie czynności, jakie ten ma wykonywać w ramach świadczonej pracy.

Należy pamiętać, że zakres zadań wynikających ze stanowiska określonego w umowie może być później konkretyzowany na piśmie lub w drodze polecenia służbowego, które mieści się w granicach określonych rodzajem pracy świadczonej przez pracownika. Pisemny przydział czynności nauczyciela jest jednak rozwiązaniem korzystnym, zwłaszcza dla pracodawcy.

Można przygotować go w oparciu o wzór przydziału czynności nauczyciela oraz po uzgodnieniu zakresu obowiązków nauczyciela z radą pedagogiczną. Należy pamiętać jednak, że rada nie określa zakresu obowiązków pracownika – jest to zadaniem dyrektora. Jeśli pisemny przydział czynności stanowi część umowy o pracę, każda zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia z pracownikiem porozumienia zmieniającego – aneksu.

Łatwiej jest zatem przygotować przydział czynności jako osobne pismo, załącznik do umowy. W takich okolicznościach przełożony będzie w stanie samodzielnie wprowadzać zmiany w zakresie czynności pracownika, zachowując przy tym zasadę zgodności zakresu czynności z umówionym rodzajem pracy. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przydział czynności nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)