Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody – wzór

17,00 

Wnioski o nagrody dla nauczycieli muszą być opiniowane. Opinię o nauczycielu do nagrody sporządza: rada szkoły lub rada pedagogiczna. Jakie informacje powinna zawierać taka opinia?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Do czego potrzebna jest opinia rady pedagogicznej o nauczycielu?

Zgodnie z przepisami, to dyrektor decyduje o nagrodzeniu nauczyciela i składa w jego imieniu wniosek o nagrodę kuratora oświaty, ministra edukacji czy prezydenta miasta. Każdy taki wniosek musi jednak zostać zaopiniowany przez inny organ działający w danej placówce oświatowej – przez radę szkoły lub radę pedagogiczną.

Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody ma potwierdzać jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Oznacza to, że jeśli pedagog ma zostać wyróżniony, taka opinia musi być pozytywna.

Przed przygotowaniem opinii warto zapoznać się z zasadami przyznawania nagród dla nauczycieli, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 10 VIII 2009 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Jak wydawana jest opinia o nauczycielu do nagrody?

Rada pedagogiczna lub rada szkoły wydają opinię o nauczycielu do nagrody na wniosek dyrektora. Wniosek o opinię sporządzany jest przy każdej tego rodzaju procedurze, ponieważ opinia musi być aktualna – powinna obejmować dany rok szkolny.

Dyrektor szkoły ma obowiązek współpracować z radą, dlatego niewystąpienie o jej opinię jest błędem, który może skutkować odrzuceniem wniosku o nagrodę. Dotyczy to wszelkich odznaczeń, wyróżnień i nagród dla nauczycieli. Sama opinia rady przyjmuje natomiast formę uchwały.

Jeśli nauczyciel ma otrzymać nagrodę, opinia musi być pozytywna. W przypadku opinii negatywnej nie przysługuje odwołanie, ponieważ nie jest to decyzja, a – jak zostało wspomniane – uchwała rady.

Jak uzasadnić opinię o nauczycielu do nagrody?

Nauczyciel nie otrzymuje nagród za realizację swoich podstawowych obowiązków. Przykład opinii o nauczycielu do nagrody nie powinien zatem odnosić się do podstawowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, nawet jeśli pedagog spełnia je w stopniu wyróżniającym. Opinia ma wskazywać na fakt, że nauczyciel ma ponadprzeciętne osiągnięcia. Te zaś mogą wiązać się z kryteriami dodatkowymi oceny pracy nauczyciela.

Do przygotowania uzasadnionej opinii o nauczycielu rada może użyć uniwersalnego wzoru opinii o nauczycielu do nagrody, który zawiera takie przykładowe argumenty, jak:

  • nauczyciel prowadzi zajęcia pozalekcyjne,
  • nauczyciel wdraża innowacje pedagogiczne,
  • nauczyciel samodzielnie opracowuje środki dydaktyczne,
  • nauczyciel stosuje aktywizujące metody nauczania,
  • nauczyciel organizuje przedsięwzięcia,
  • nauczyciel prowadzi eksperymenty pedagogiczne,
  • nauczyciel stosuje nowe systemy oceniania, 
  • nauczyciel wdraża nowatorskie metod pracy,
  • nauczyciel rozpoznaje szczególne zdolności u uczniów, itd.

Osiągnięcia nauczyciela do nagrody mogą dotyczyć zarówno rozwoju zdolnych lub słabszych uczniów czy wysokich wyników nauczania, jak i działalności pedagoga w szkole i poza nią. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)