Przykładowa opinia o nauczycielu – wzór

17,00 

Opinia o nauczycielu sporządzana jest między innymi w procedurze ustalania oceny pracy nauczyciela, a także dla komisji awansowej lub do nagrody (jako opinia do wniosku dyrektora o nagrodę dla nauczyciela). Opinię może przygotować mentor nauczyciela początkującego, rada rodziców, samorząd uczniowski, doradca metodyczny oraz inny nauczyciel dyplomowany.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Rola opinii o nauczycielu w procedurze oceny pracy nauczyciela

Przygotowaniem oceny pracy nauczyciela zajmuje się dyrektor szkoły/przedszkola/placówki. W procesie tym ma on obowiązek przestrzegania przepisów zawartych w Karcie nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Wspomniane akty prawne nakazują dyrektorowi zasięgnąć opinii na temat pracy nauczyciela od rady rodziców i mentora – w przypadku nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu. Opcjonalnie o wydanie opinii kierujący placówką może poprosić także samorząd uczniowski czy doradcę metodycznego.

Termin na przygotowanie takiego dokumentu to 14 dni. Jeśli jednak w tym czasie opinia nie zostanie wydana, nie wstrzymuje to całej procedury. Poza tym dyrektor szkoły nie ma obowiązku uwzględnienia opinii w swojej ocenie. 

Jak napisać opinię o nauczycielu?

Przykładowa opinia o nauczycielu bazuje najczęściej na kryteriach oceny pracy, uwzględnionych w wymienionym wyżej rozporządzeniu. Kryteria te dzieli się na podstawowe i dodatkowe, z których wybierane są dwa – jedno wskazuje dyrektor, drugie nauczyciel. Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki podczas nauki, wychowania i opieki,
 • znajomość praw dziecka i ich realizację,
 • kierowanie się dobrem ucznia,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
 • tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, 
 • kształtowanie świadomości posiadanych praw,
 • kształtowanie postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej,
 • współpracę z innymi nauczycielami,
 • współpracę z rodzicami,
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły,
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności.

Dokument można sporządzić na podstawie wzoru opinii o nauczycielu. Pismo zawiera przykładowy opis postawy nauczyciela z uwzględnieniem jego relacji z uczniami, sposobu realizowania zadań na zajmowanym stanowisku, zaangażowania w życie szkoły czy dążenia do samorozwoju. 

Kiedy sporządza się opinię o nauczycielu?

Przykład opinii o nauczycielu przydaje się najczęściej w sytuacji, kiedy dyrektor przystępuje do procedury ustalenia oceny pracy nauczyciela. Taka ocena ustalana jest zarówno z inicjatywy kierującego placówką, jak i na wniosek, np. nauczyciela, rady rodziców czy organu prowadzącego.

Oceny pracy nauczyciela dokonuje się nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Dyrektor ma 3 miesiące na przygotowanie oceny opisowej, licząc od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie lub od dnia zawiadomienia pedagoga o rozpoczęciu całej procedury. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa opinia o nauczycielu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)