Przykładowa opinia Rady Rodziców o pracy nauczyciela Przedszkola

17,00 

Opinię rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola pozyskuje dyrektor, najczęściej w związku z ustalaną dla pedagoga oceną pracy. Celem przedstawienia opinii jest dostarczenie kierującemu placówką dodatkowych informacji na temat pracy nauczyciela, pozyskanych z perspektywy rodziców, a nie pedagogów. Jak przygotować opinię rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii Rady Rodziców, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy wydawana jest opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola?

Jak zostało wspomniane, rada rodziców może wydać opinię o pracy nauczyciela przedszkola do oceny. Ocenę pracy nauczyciela ustala dyrektor placówki nie częściej niż raz w roku, na wniosek podmiotu uprawnionego lub z własnej inicjatywy. O wydanie opinii dyrektor wnioskuje do rady rodziców obowiązkowo. Na jej przygotowanie czeka natomiast do 14 dni. Jeśli rada nie wyda opinii, nie wstrzymuje to procedury ustalenia oceny pracy nauczyciela. Sama treść opinii nie jest też wiążąca dla dyrektora.

Niemniej jednak niewystąpienie o opinię traktowane jest jako złamanie przepisów i może stanowić podstawę podważenia oceny pracy przez nauczyciela. Rada powinna przygotować opinię, jeśli zależy jej na jakości kształcenia w placówce.

Jakie znaczenie ma opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola?

Ustalając ocenę pracy nauczyciela, dyrektor posługuje się między innymi wnioskami z hospitacji zajęć prowadzonych przez pedagoga, opinią rady szkoły lub rady pedagogicznej, a także własnymi obserwacjami. Wszystkie te źródła informacji przedstawiają nauczyciela z perspektywy innych nauczycieli.

Natomiast rada rodziców może wypowiedzieć się na temat postawy pedagoga z punktu widzenia uczniów i rodziców. Dzięki przykładowej opinii rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola dyrektor zyskuje dodatkowe informacje na temat jakości pracy pedagoga. Może więc ocenić go bardziej obiektywnie. 

Jak przygotować opinię rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola?

Do przygotowania opinii rady rodziców można użyć sprawdzonego wzoru opinii rady rodziców o pracy nauczyciela przedszkola, co powinno ułatwić opracowanie pisma pomocnego dla dyrektora placówki.

Wzór bazuje na przepisach rozporządzenia, w którym określone zostały kryteria oceny pracy nauczycieli (rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli).

Wskazuje jednak na tę część kryteriów, które odnoszą się bezpośrednio do współpracy z rodzicami oraz do relacji nauczyciela z uczniami. Opinia rady rodziców może odnosić się zatem do takich kwestii jak:

  • znajomość oraz stosowanie praw ucznia i praw dziecka,
  • współpraca z rodzicami uczniów,
  • indywidualizowanie pracy z uczniem,
  • dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb ucznia,
  • stosowanie właściwych zasad oceniania i promowania uczniów,
  • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka,
  • kształtowanie u uczniów postawy patriotycznej i prospołecznej, w tym poprzez przykład własny.

Opinia rady rodziców powinna być rzetelna, aby nauczyciel mógł wykorzystać ją w procesie swojego doskonalenia zawodowego. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa opinia Rady Rodziców o pracy nauczyciela Przedszkola”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)