Skarga na ucznia – wzór

17,00 

Skarga na ucznia może zostać wniesiona do różnych podmiotów w hierarchii szkolnej: do wychowawcy, do dyrektora, a nawet do kuratorium oświaty. W praktyce najczęściej adresowana jest jednak do dyrektora szkoły, który ma obowiązek zapewnić innym uczniom odpowiednie warunki do nauki, w tym także bezpieczeństwo. Jak napisać skargę na ucznia?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć skarga na ucznia?

Pismo dotyczące negatywnego zachowania ucznia najczęściej związane jest z agresją, z którą nie radzą sobie ani rodzice, ani nauczyciele. Początkowo problemy tego typu poruszane są bowiem podczas zebrań z wychowawcą. Dopiero w przypadku, kiedy rozmowy z rodzicami ucznia nie dają pożądanych rezultatów, sprawę zgłasza się „wyżej”, czyli do kierującego placówką.

Skargę na ucznia mogą wnieść inni pełnoletni uczniowie lub rodzice w imieniu uczniów niepełnoletnich. Pismo najczęściej wskazywać będzie na następujące problemy:

  • dawanie złego przykładu do naśladowania,
  • agresja słowna, np. stosowanie wulgaryzmów, przezwiska,
  • agresja fizyczna, np. popychanie, szarpanie, wszczynanie bójek,
  • przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, substancji odurzających, itd. 

Wszelkie zachowania, które stanowią zagrożenie dla innych dzieci, powinny być nie tylko piętnowane, ale i zwalczanie. Agresywny, problematyczny uczeń nigdy nie może pozostać bezkarnym, ponieważ wtedy jego zachowanie prawdopodobnie stanie się bardziej zuchwałe.

Warto zatem działać niezwłocznie, składając odpowiednie pismo z prośbą o interwencję do dyrektora po wyczerpaniu innych metod rozwiązania problemu.

Jak napisać skargę na ucznia?

Przykładową skargę na ucznia najlepiej jest wnieść na piśmie. Dokument powinien zawierać dane osobowe autora, a także rzeczowy opis sprawy. Można przygotować go na podstawie wzoru skargi na ucznia, który jest w pełni uniwersalny – wystarczy wypełnić go zgodnie ze stanem faktycznym.

Skargę należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub listownie. Na odpowiedź oczekuje się zwykle nie więcej niż 30 dni. Dyrektor ma obowiązek ustosunkować się do imiennej skargi i wyjaśnić, jakie kroki poczynił w celu rozwiązania problemu – wszystko to pod warunkiem, że pismo zawiera dane osobowe wnoszącego.

W ostateczności, jeśli kierujący placówką nie podejmie niezbędnych działań, skargę na ucznia można skierować także do kuratorium oświaty. Wtedy będzie to również skarga na bezczynność dyrektora szkoły. 

Czym skutkuje skarga na ucznia?

Wniesienie skargi na ucznia powinno skutkować przede wszystkim wyjaśnieniem sytuacji przez kierującego placówką. W tym celu może on przeprowadzić rozmowy z wychowawcą, rodzicami, a także z samym uczniem w obecności pedagoga szkolnego i rodziców lub opiekunów prawnych.

Dyrektor powinien zaproponować im również pomoc w postaci objęcia dziecka opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej. W skrajnych przypadkach skarga na ucznia może doprowadzić do wydalenia go ze szkoły lub do przeniesienia – zależnie od wieku dziecka i rodzaju placówki.

Warto pamiętać, że do 18. roku życia dzieci są objęte obowiązkiem szkolnym, zatem nie można wykreślić ich z listy. W szkołach prywatnych przepisy te nie obowiązują. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga na ucznia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)