Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela – wzór

17,00 

Ocena pracy nauczyciela jest oceną opisową, na którą składa się stwierdzenie uogólniające oraz jego uzasadnienie. Ponieważ ocenę ustala się na podstawie stopnia realizacji kryteriów wyliczonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli, uzasadnienie oceny można oprzeć na tych samych przepisach. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opisu oceny pracy nauczyciela, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak ustala się ocenę pracy nauczyciela?

Ustaleniem oceny pracy nauczyciela zajmuje się dyrektor placówki zatrudniającej. Ocena może zostać dokonana z inicjatywy kierującego szkołą lub na wniosek, na przykład samego nauczyciela czy rady rodziców. Podczas ustalania oceny pracy nauczyciela dyrektora obowiązuje 3-miesięczny termin na przygotowanie opisu oceny.

Kierujący placówką musi również obowiązkowo zasięgnąć opinii rady rodziców i opinii mentora, jeśli ocena dotyczy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu. Przy sporządzaniu oceny dyrektor kieruje się przepisami Karty nauczyciela i wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Ocena zawiera stwierdzenie uogólniające (ocena: negatywna, dobra, bardzo dobra, wyróżniająca), ustalone na podstawie poziomu spełniania kryteriów oceny pracy. Obowiązkowe jest także uzasadnienie ustalonej oceny. 

Jak przygotować opis oceny pracy nauczyciela?

Opis oceny pracy nauczyciela to określenie, w jakim stopniu w okresie objętym oceną pedagog spełniał kryteria oceny pracy – obowiązkowe oraz dodatkowe, z których stosuje się jedynie dwa (jedno wybiera dyrektor, drugie oceniany nauczyciel). Jeśli chodzi o podstawowe kryteria oceny pracy, to warto wymienić wśród nich między innymi:

 • poprawność metodyczną i merytoryczną prowadzonych zajęć,
 • znajomość i stosowanie praw dziecka,
 • dbałość o higieniczne i bezpieczne warunki prowadzenia zajęć,
 • współpracę z rodzicami uczniów,
 • współpracę z innymi rodzicami,
 • własne doskonalenie zawodowe,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka oraz postawy patriotycznej i prospołecznej,
 • wspieranie ucznia w jego rozwoju, itd.

Natomiast wśród dodatkowych kryteriów, jakie można uwzględnić w przykładowym opisie oceny pracy nauczyciela, warto wymienić:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, 
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia,
 • indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • analizowanie własnej pracy w celu doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, itd. 

Pisząc pierwszą ocenę pracy, warto użyć sprawdzonego wzoru przykładowego opisu oceny pracy nauczyciela, który podpowiada, w jaki sposób należy skonstruować taki dokument. 

O czym warto pamiętać przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela?

Dyrektor odpowiedzialny za dokonanie oceny pracy nauczyciela powinien pamiętać, że opis oceny pracy, czyli uzasadnienie ustalonego stwierdzenia uogólniającej, stanowi podstawę wniesienia ewentualnego odwołania przez ocenianego nauczyciela. Pedagog może bowiem wnieść takie odwołanie w terminie 14 dni, jeśli nie zgadza się z ustaloną dla niego oceną pracy.

Warto zadbać zatem, aby argumenty użyte w opisie oceny wyjaśniały, dlaczego dyrektor przyznał nauczycielowi taką, a nie inną liczbę punktów za konkretne kryteria. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)