Przykładowy plan pracy nauczyciela wspomagającego

17,00 

Nauczyciel wspomagający, inaczej  nauczyciel współorganizujący, pracuje z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. Jego obowiązki wiążą się z udzielaniem wsparcia między innymi dzieciom chorym na autyzm, z niepełnosprawnością umysłową lub ruchową, z zaburzeniami zachowania.

Plan pracy nauczyciela wspomagającego powinien bazować na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zapraszamy do zakupu naszego przykładowego planu pracy nauczyciela wspomagającego, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie zasady obowiązują przy tworzeniu planu pracy nauczyciela wspomagającego?

Jak zostało wspomniane, przykładowy plan pracy nauczyciela wspomagającego powinien bazować na obowiązkach nauczyciela, wyliczonych w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W planie pracy uwzględnia się przede wszystkim działania wspierające ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Poza tym, plan pracy musi być skorelowany z działaniami innych nauczycieli i specjalistów, którzy opracowują IPET i prowadzą z dzieckiem zajęcia. Co więcej, dokument powinien być systematycznie aktualizowany i w razie potrzeby na bieżąco modyfikowany.

Jak napisać przykładowy plan pracy nauczyciela wspomagającego?

Do opracowania planu pracy nauczyciela współorganizującego można użyć uniwersalnego wzoru przykładowego planu pracy nauczyciela wspomagającego. Dokument uwzględnia wszystkie obowiązki, jakie na takiego nauczyciela nakładają obowiązujące przepisy. W tym między innymi:

  • realizacja działań określonych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym,
  • udzielanie pomocy innym nauczycielom,
  • wspólne prowadzenie pracy wychowawczej z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym),
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami.

Na jakiej podstawie opracowuje się plan pracy nauczyciela wspomagającego?

Działania nauczyciela wspomagającego sprowadzają się do współpracy w kształceniu uczniów, zatem plan pracy nauczyciela wspomagającego można opracować na podstawie planów innych nauczycieli. Zasadniczo, zakres zadań do planu pracy powinien określić dyrektor szkoły.

Nauczyciel wspomagający realizuje bowiem zadania zlecone przez kierującego placówką oraz określone w IPET-ach dla poszczególnych uczniów. Przykładowy zakres informacji do planu pracy nauczyciela wspomagającego powinien obejmować zazwyczaj działania podejmowane na rzecz konkretnego ucznia lub oddziału, działania na rzecz nauczycieli uczących w danym oddziale oraz działania zintegrowane nauczycieli i specjalistów, określone w IPET.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowy plan pracy nauczyciela wspomagającego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)