Samoocena pracy nauczyciela PRZYKŁAD

17,00 

Samoocena pracy nauczyciela to narzędzie autorefleksji dla pedagogów, którzy chcą doskonalić się zawodowo. Dokument może zostać wykorzystany także przez dyrektora placówki, który ustala ocenę pracy nauczyciela. Jak przygotować pierwszą samoocenę nauczyciela?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru przykładowej samooceny nauczyciela, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest samoocena pracy nauczyciela?

Każdy nauczyciel powinien być w stanie samodzielnie, względnie obiektywnie ocenić jakość własnej pracy, czyli swoje działania, umiejętności i postępy. Samoocenę sporządza się w oparciu o własne wartości, przekonania i oczekiwania dotyczące rozwoju, dlatego nie ma jednego obowiązującego odgórnie wzoru samooceny pracy nauczyciela.

Dokument powinien służyć do doskonalenia własnej pracy, co oznacza, że należy przygotować go uczciwie, w duchu konstruktywnej krytyki. Przykładowa samoocena pracy nauczyciela powinna obejmować takie aspekty pracy pedagoga, jak:

  • przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych,
  • nauczanie i wychowywanie uczniów,
  • podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych,
  • współudział w podejmowaniu decyzji kierowniczych przez dyrekcję,
  • udział w radzie pedagogicznej, zespołach przedmiotowych, itd.

Jaką rolę pełni samoocena pracy nauczyciela?

Przykładowa samoocena pracy nauczyciela może zostać wykorzystana w procesie ustalania oceny pracy nauczyciela przez dyrektora. Przepisy nie wymagają jednak, aby pedagog brał udział w takiej procedurze. Dyrektor może wprowadzić taką zasadę w swojej szkole, jeśli uzna, że uwzględnianie samoocen nauczycieli wpłynie korzystnie na obiektywność ustalanej przez niego oceny pracy.

Najważniejszą funkcją samooceny jest jednak pełnienie roli narzędzia, które służy planowaniu najlepszej ścieżki własnego rozwoju. Nauczyciel na podstawie własnej samooceny może określić, czy spełnia założone przez siebie cele doskonalenia zawodowego.

Powinien też być w stanie wskazać swoje mocne i słabe strony, czyli te obszary pracy, które powinien poprawić, aby podnieść efektywność nauczania.

Co warto uwzględnić w samoocenie pracy nauczyciela?

Samoocenę nauczyciela można sporządzić w oparciu o wzór przykładowej samooceny pracy nauczyciela. Co istotne, taki dokument trzeba przygotowywać regularnie, nawet co kilka lekcji lub przynajmniej raz w roku. Samoocena powinna odpowiadać na pytania związane ze sposobem prowadzenia zajęć, przygotowywaniem zajęć, realizacji kontaktów z rodzicami i uczniami, aktywności pozaszkolnej nauczyciela, itd.

Można uwzględnić w niej szczegółowe informacje na temat tego, jak nauczyciel prowadzi zajęcia, czy są one ciekawe dla uczniów, czy pedagog dostosowuje metody pracy do potrzeb dzieci, czy osiąga zaplanowane cele. Autoocena musi nawiązywać także do ogólnego poziomu zadowolenia z osiąganych wyników. Jeśli zaś chodzi o największe sukcesy i porażki nauczyciela, ich wybór będzie sprawą subiektywną.

Dla każdego pedagoga inna jest bowiem definicja sukcesu i porażki zawodowej. Przykładowym osiągnięciem może być praca z uczniami zdolnymi i słabymi, dobra współpraca z rodzicami czy wzbogacenie warsztatu pracy. Natomiast przykładową porażką brak osiągnięć z zakresu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Samoocena pracy nauczyciela PRZYKŁAD”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)