Skarga do Rektora – wzór

17,00 

Skargę do rektora można wnieść w formie pisemnej za pośrednictwem poczty – elektronicznej lub tradycyjnej – a także ustnie do protokołu (jedynie w dniach i godzinach pracy administracji). Każda uczelnia powinna opracować własny, ściśle uregulowany system wnoszenia skarg oraz ich rozpatrywania. Warto zapoznać się z nim przed przygotowaniem takiego pisma i złożeniem go w dziekanacie/rektoracie. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć skarga do rektora?

Rektor na uczelni pełni funkcję podobną do dyrektora szkoły czy przedszkola. Jest przełożonym dla wszystkich pracowników uniwersytetu. Reprezentuje go przed innymi instytucjami. Zajmuje się finansami, inwestycjami, badaniami, a także najważniejszymi sprawami studentów – rozpatruje między innymi drugi wniosek o przywrócenie studenta na listę (wznowienie studiów).

Oznacza to, że przykładowa skarga do rektora może dotyczyć na przykład:

  • niezadowolenia z zachowania wykładowcy akademickiego lub innego pracownika uczelni, np. pracownika dziekanatu,
  • nierównego traktowania studentów przez wykładowców,
  • niskiego poziomu nauczania, 
  • spraw związanych z udzielaniem godzin rektorskich,
  • spraw związanych z przyznawaniem stypendium dla najlepszych studentów, itp.

Zasadniczo, skargę można wnieść więc w związku ze wszystkimi sprawami, nad którymi nadzór pełni rektor uczelni. 

Jak napisać skargę do rektora?

Do przygotowania pisemnej skargi student może użyć uniwersalnego wzoru skargi do rektora, dostosowując dokument do swoich potrzeb. Pismo powinno zawierać:

  • dane wnoszącego (anonimowe skargi można pozostawić bez rozpatrzenia),
  • opis sprawy,
  • żądania (opis działań, jakie powinien podjąć rektor).

Jak zostało wspomniane, skarga może zostać złożona osobiście, listownie lub mailowo. Warto pamiętać, aby pismo zachowało formalny charakter bez względu na okoliczności danej sprawy i towarzyszące im emocje studenta. Kluczowe jest także przestrzeganie zasad odpowiedniego zwracania się do rektora na piśmie – “Jego Magnificencjo”, nie “Panie rektorze”.

W treści dokumentu należy dokładnie opisać zgłaszany problem, a także oczekiwania odnośnie jego rozwiązania. Sugestie studenta nie będą wiążące dla rektora, jednak mogą zostać przez niego uwzględnione. Na odpowiedź należy oczekiwać do 30 dni. 

Jak wygląda procedura rozpatrzenia skargi do rektora?

Rektor nie zawsze będzie odpowiednim adresatem dla danej skargi, dlatego należy mieć świadomość, że pismo może zostać przekierowane do właściwego podmiotu. Po przyjęciu skargi – zarejestrowaniu zgłoszenia – podejmowane są kroki, które mają na celu wyjaśnienie sprawy.

Jeśli dokument nie zawiera wystarczającej ilości informacji, rektor może wezwać studenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień. To również z tego względu w skardze należy uwzględnić swoje dane osobowe i kontaktowe.

Skarga do rektora powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki w terminie maksymalnie jednego miesiąca. O rozstrzygnięciu sprawy władze uczelni mają obowiązek poinformować wnoszącego skargę na piśmie. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga do Rektora – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)