Skarga na Uczelnię Wyższą – wzór

17,00 

Podczas gdy szkoły, przedszkola i inne placówki podlegają kontroli organów prowadzących i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium oświaty), uczelnie wyższe podlegają pod Ministerstwo Edukacji i Nauki. W przypadku zarzutów dotyczących sposobu zarządzania uczelnią czy jej działalności, skargę na władze uniwersytetu należy kierować właśnie do ministerstwa. Można wnieść ją ustnie do protokołu, elektronicznie i w tradycyjnej formie pisemnej – osobiście lub listownie.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć skarga na uczelnię wyższą?

Skargę na uczelnię wyższą może wnieść zarówno student czy doktorant, jak i pracownik uczelni, np. wykładowca akademicki. Pismo należy kierować do MEiN, opisując w nim dany problem i dołączając dowody na potwierdzenie przedstawionych faktów. Skarga może dotyczyć między innymi:

  • nierównego traktowania studentów,
  • nieprzestrzegania regulaminu studiów,
  • nieprawidłowej realizacji zadań uczelni,
  • naruszania przepisów prawa oświatowego,
  • nieodpowiedniego zachowania pracowników lub władz uczelni,
  • dopuszczania się dyskryminacji i nierównego traktowania studentów, itd.

Jak napisać skargę na uczelnię wyższą?

Do przygotowania skargi na działalność uniwersytetu student lub pracownik mogą użyć sprawdzonego wzoru skargi na uczelnię wyższą. Pismo należy wypełnić następującymi informacjami:

  • data sporządzenia,
  • dane wnoszącego skargę,
  • opis sprawy,
  • podpis skarżącego.

Przykładowa skarga na uczelnię wyższą nie może być anonimowa. Pismo bez danych osobowych nie zobowiązuje ministerstwa do rozpatrzenia skargi. Poza tym, ujęcie w dokumencie danych osobowych autora pisma pozwala skontaktować się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji i udzielić odpowiedzi na skargę, czyli ustosunkować się do niej – również na piśmie.

Warto pamiętać, że skarga na uczelnię musi rzeczowo i dokładnie opisywać dany problem. Taki dokument nie powinien zawierać błędów ani potocznych sformułowań. Nie należy też uwzględniać w nim niepotwierdzonych informacji, własnych ocen i opinii. Wskazane jest natomiast, aby pismo poprzeć dowodami w formie dokumentów, zdjęć czy nagrań. 

Czym skutkuje skarga na uczelnię?

Na początek należy wspomnieć, że skarga na uczelnię do MEiN nie powinna być pierwszym krokiem, jaki podejmuje student czy pracownik uczelni. Wcześniej swoje problemy warto zgłosić bowiem władzom uniwersytetu. Przykładowo, skargę na wykładowcę student powinien skierować najpierw do prodziekana ds. studenckich, a dopiero w przypadku braku reakcji – do MEiN.

Skarga na uczelnię powinna zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni. W tym czasie ministerstwo przeprowadza postępowanie wyjaśniające i na jego podstawie udziela odpowiedzi wnoszącemu skargę.

Jeśli okaże się, że władze uczelni lub jej pracownicy dopuścili się łamania przepisów, sprawa może zakończyć się postępowaniem dyscyplinarnym i wymierzeniem odpowiedniej do wagi czynu kary.

W przypadku wykładowców akademickich karą za czyn uchybiający godności nauczyciela jest między innymi upomnienie, nagana, wydalenie z uczelni, a nawet zakaz pracy w zawodzie przez okres do 10 lat. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga na Uczelnię Wyższą – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)