Skarga na Dyrektora Przedszkola – wzór

17,00 

Dyrektor przedszkola jako kierujący placówką oświatową podlega pod nadzór organu prowadzącego i kuratorium oświaty. Jeśli postępuje on niezgodnie z przepisami, jego działania nie muszą pozostawać bezkarne. Skargę na dyrektora mogą wnieść rodzice dzieci oraz pracownicy przedszkola. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać skargę na dyrektora przedszkola?

Skarga na dyrektora powinna przyjmować formę pisemną, choć z reguły można też wnieść ją ustnie do protokołu. Pismo najłatwiej jest przygotować na podstawie gotowego do wypełnienia wzoru skargi na dyrektora przedszkola, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Należy pamiętać, że skarga musi zawierać dane osobowe wnoszącego, gdyż anonimy można pozostawić bez rozpatrzenia. W treści skargi należy natomiast opisać problem i określić, jakie działania – zdaniem wnoszącego skargę – powinien podjąć dany podmiot.

Pismo można adresować do organu prowadzącego, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli do kuratorium – najlepiej w tej kolejności. 

Czego może dotyczyć skarga na dyrektora przedszkola?

Dyrektor przedszkola ma przed sobą wiele zadań, które powinien realizować na podstawie przepisów prawa oświatowego, odpowiednich rozporządzeń ministra edukacji, a także wewnętrznego regulaminu czy statutu placówki.

Jeśli kierujący przedszkolem zaniedbuje te obowiązki lub łamie obowiązujące go przepisy, rodzic dziecka lub pracownik placówki mogą wnieść na niego skargę do organu nadrzędnego.

Przykładowa skarga na dyrektora przedszkola może dotyczyć więc między innymi nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dziecka do placówki, bagatelizowania problemów zgłaszanych dyrektorowi (brak reakcji na skargi), nieodpowiedniego traktowania ucznia przez nauczycieli, a także nieprzestrzegania przepisów Karty nauczyciela w stosunku do pedagogów zatrudnionych w placówce.

Warto pamiętać, że skargi na niewłaściwe postępowanie nauczycieli rodzice powinni w pierwszej kolejności kierować do dyrektora przedszkola, a dopiero w przypadku braku reakcji – do organu prowadzącego lub kuratorium. Jeśli zaś chodzi o skargi pisane przez nauczycieli, to te mogą zostać zaadresowane także do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak rozpatruje się skargi na dyrektorów przedszkoli?

Organem odpowiedzialnym za rozpatrzenie skargi na dyrektora przedszkola adresowanej do organu prowadzącego jest z reguły rada gminy. Podmiot powinien odnieść się do pisma w terminie 30 dni. Jeśli jednak nie jest odpowiednim adresatem dla danej skargi, ma obowiązek przekierować ją do właściwego organu w ciągu 7 dni.

Kuratorium oświaty będzie odpowiednim adresatem skargi na dyrektora, jeśli problem dotyczy zaniedbania obowiązków opisanych w art. 33 ustawy o systemie oświaty (realizacja obowiązku szkolnego). Skarga do kuratora może odnosić się także:

  • do oceny kwalifikacji nauczycielskich, 
  • do zatrudniania osób bez odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich, 
  • do spraw statutowych, kształceniowych lub pracowniczych.

Zasadniczo, aby rozpoznać skargę, odpowiedni podmiot musi przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które pomoże wykazać, czy przedstawione w piśmie informacje są zgodne z prawdą. Powinien także udzielić pisemnej odpowiedzi na skargę, powiadamiając o sposobie jej rozpatrzenia. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga na Dyrektora Przedszkola – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)