Skarga na studenta – wzór

17,00 

Skargę na studenta lub doktoranta wnosi się najczęściej za pośrednictwem dziekana, ale adresuje do prorektora – zależnie od zasad panujących na danej uczelni. Należy pamiętać, że student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów, które obowiązują na uczelni, a także za popełnienie czynu uchybiającego godności studenta, na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi na studenta, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać skargę na studenta?

Skargę na osobę studiującą najłatwiej jest przygotować w oparciu o nasz sprawdzony wzór skargi na studenta, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Dokument powinien zawierać co najmniej datę sporządzenia, dane wnoszącego, opis sprawy, a także podpis autora skargi.

Co ważne, anonimowe pismo może pozostać bez rozpatrzenia, dlatego jeśli stronie zależy na tym, aby uczelnia podjęła odpowiednie działania, należy uwzględnić w treści skargi swoje dane osobowe i kontaktowe. Władze uniwersytetu będą mogły wtedy skontaktować się z autorem pisma w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na skargę.

Jeśli chodzi o treść dokumentu, to należy dokładnie opisać w niej zgłaszany problem. Skarga powinna być rzeczowa, ale też szczegółowa i – co ważne – oparta na faktach. Uwzględnione w niej informacje warto poprzeć również odpowiednimi dokumentami, które będą stanowiły dowód na przedstawione zarzuty. 

Czego może dotyczyć skarga na studenta?

Zasadniczo, przykładowa skarga na studenta powinna dotyczyć popełnienia lub podejrzenia popełnienia przez niego tak zwanego czynu niegodnego. Pod takim pojęciem może ukrywać się między innymi:

  • fałszowanie dokumentów, np. w celu uzyskania stypendium,
  • oszukiwanie na egzaminach,
  • popełnianie plagiatów w pracach na zaliczenie, itd. 

Skarga na studenta może dotyczyć jednak również samej postawy danej osoby. Jeśli student dopuszcza się dyskryminacji, na przykład na tle rasowym, bądź gdy zachowuje się agresywnie, np. wszczyna bójki na uczelni, można wnieść na niego skargę do prorektora. Takie zachowanie zwykle prowadzi do nałożenia na studenta kary upomnienia. 

Czym skutkuje skarga na studenta?

Skarga na studenta powinna skutkować wszczęciem postępowania wyjaśniającego. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wszczyna takie postępowanie na polecenie rektora. Jeśli okaże się, że zarzuty podniesione w piśmie nie są prawdziwe, sprawa zostanie umorzona.

W przeciwnym wypadku władze uczelni przekażą ją do rozpatrzenia komisji dyscyplinarnej złożonej z nauczycieli akademickich i innych studentów/doktorantów. Należy pamiętać, że student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni i za czyn uchybiający godności studenta.

Co ważne, za ten sam czyn nie można ukarać studenta podwójnie – przez rektora i przez komisję. Kary, jakie grożą studentom, to między innymi:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • nagana z ostrzeżeniem,
  • zawieszenie we wskazanych prawach studenta na okres maksymalnie 1 roku,
  • wydalenie z uczelni, czyli skreślenie z listy.

Student może także zostać zawieszony w swoich prawach na czas przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga na studenta – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)