Uznanie kwalifikacji nauczyciela – wzór pisma

17,00 

Chociaż w obecnym stanie prawnym dyrektor nie ma już prawa do uznania kwalifikacji nauczyciela za zbliżone, jego obowiązkiem (od 2004 roku) jest ustalanie, czy aplikujący do zatrudnienia pedagog posiada wymagane kwalifikacje do pracy na danym stanowisku. Uznanie kwalifikacji nauczyciela polega zatem na tym, że kierujący placówką ustala, iż ukończone przez pedagoga studia lub inne formy kwalifikacji zapewniają mu odpowiednie kompetencje do prowadzenia określonych zajęć. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega uznanie kwalifikacji nauczyciela?

Ustanie kwalifikacji nauczyciela jest potwierdzeniem, czy ukończone przez pedagoga studia są zbliżone – swoim zakresem tematycznym – do przedmiotu, którego chce on nauczać w danej szkole. Podejmując taką decyzję, kierujący placówką może skonsultować sprawę z kuratorem oświaty.

Jest to wręcz wskazane ze względu na fakt, że kurator oraz Minister Edukacji Narodowej wydają niekiedy dodatkowe zalecenia dotyczące zatrudniania nauczycieli na konkretnych stanowiskach. Warto wspomnieć również, że nieco inny charakter ma uznanie kwalifikacji nauczyciela obcokrajowca, który chce pracować w polskiej szkole.

W takim przypadku wniosek o uznanie kwalifikacji składa się bezpośrednio do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, czyli do Ministra Edukacji Narodowej. Należy pamiętać, że zawód nauczyciela jest zawodem regulowanym, dlatego osoba, która chce uczyć na przykład języka polskiego, historii czy matematyki, musi posiadać ku temu odpowiednie kwalifikacje. 

Jak przygotować pismo w sprawie uznania kwalifikacji nauczyciela?

Jak zostało wspomniane, za przygotowanie pisma w sprawie uznania kwalifikacji nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły, w której pedagog chce pracować. Przed ustaleniem, czy nauczyciel faktycznie posiada odpowiednie kwalifikacje, kierujący placówką może porozumieć się w tej sprawie z kuratorem.

Powinien także upewnić się, czy ukończone przez kandydata studia są zbliżone do nauczanego przedmiotu, czyli czy pedagog posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną, aby uczyć dzieci np. matematyki. Jeśli dyrektor uzna, że nauczyciel ma wymagane kompetencje, może użyć gotowego do wypełnienia wzoru uznania kwalifikacji nauczyciela. 

Jak wygląda uznanie kwalifikacji nauczyciela obcokrajowca?

Przykładowe uznanie kwalifikacji nauczyciela może dotyczyć obcokrajowców, którzy studia pedagogiczne realizowali za granicą, ale chcą uczyć dzieci w polskiej szkole. W takiej sytuacji osoba zainteresowana składa wniosek o uznanie kwalifikacji do Ministra Edukacji Narodowej. Czas oczekiwania na rozpatrzenie pisma wynosi 3 miesiące.

Rozwiązanie to dedykowane jest obywatelom:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • Norwegii, 
  • Islandii, 
  • Liechtensteinu,
  • Szwajcarii.

Wniosek o uznanie kwalifikacji nauczyciela może złożyć także:

  • obywatel państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego UE,
  • cudzoziemiec: posiadający status uchodźcy, objęty ochroną uzupełniającą, przybywający na terytorium RP w celu połączenia się z rodziną,
  • obywatel państw trzecich, który ubiega się o przyjęcie na terytorium RP, aby podjąć pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • obywatel państw trzecich przyjęty na terytorium RP w celach innych niż wykonywanie pracy, ale mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający odpowiedni dokument pobytowy lub obywatel państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uznanie kwalifikacji nauczyciela – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)