Wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą – wzór

17,00 

Świadectwo uzyskane za granicą może zostać uznane przez kuratora oświaty. Uznanie świadectwa uzyskanego za granicą następuje na pisemny wniosek z odpowiednimi załącznikami. Jak napisać wniosek o uznanie świadectwa?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przygotować wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą?

Uznanie świadectwa jest potrzebne do kontynuowania nauki w kraju. Adresatem wniosku o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą jest kurator oświaty odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie dokumentu. Pismo można przygotować na podstawie wzoru wniosku o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą, uzupełniając dokument odpowiednimi informacjami. Jeśli samo świadectwo nie informuje o przebiegu kształcenia, należy dołączyć do pisma:

 • informację o zrealizowanym programie nauczania,
 • wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu, który stanowił warunek ukończenia szkoły,
 • wykaz przedmiotów zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z ocenami.

Świadectwo do wniosku należy także przetłumaczyć. Tłumaczenie dokumentu powinno zostać dokonane (lub poświadczone) przez osobę:

 • wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych,
 • zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim UE.

Warto wiedzieć, że jeśli przedstawione świadectwo nie daje kuratorowi podstaw do uznania dokumentu (potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień wnioskodawcy), ma on prawo przeprowadzić z autorem wniosku rozmowę sprawdzającą poziom wykształcenia. Wzywając wnioskodawcę na rozmowę, kurator określa jej zakres. Koszty takiego “egzaminu” ponosi zainteresowany. 

Kiedy wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą nie jest potrzebny?

Wniosku o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą nie składa się, gdy dokument ten został wydany przez szkołę lub inną instytucję edukacyjną, która działa w systemie edukacji:

 • państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
 • państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Zwolnione z procedury są także osoby, które świadectwo otrzymały w państwach, z którymi Polska ma zawarte umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia.

Jak zalegalizować świadectwo do wniosku o uznanie świadectwa?

Przykład wniosku o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą powinien zostać poparty oryginałem lub duplikatem tego świadectwa, zalegalizowanym przez:

 • władze oświatowe państwa, w systemie edukacji którego wydano dokument,
 • konsula RP właściwego dla państwa, w którego systemie edukacji wydano dokument,
 • akredytowaną w Polsce lub w innym państwie UE placówkę dyplomatyczną, lub placówkę konsularną tego państwa, w którego systemie edukacji wydano dokument. 

Zasada ta nie dotyczy świadectw wydanych przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa, które jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. W takim przypadku wraz z wnioskiem przedkłada się oryginał świadectwa albo jego duplikat bez potrzeby ich uprzedniej legalizacji.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)