Wezwanie rodzica do szkoły – wzór pisma

17,00 

Obowiązkiem rodziców jest współpraca z placówką oświatową w procesie wychowania i nauczania dziecka. Opiekunowie powinni utrzymywać kontakt ze szkołą czy przedszkolem, interesując się rozwojem ucznia i reagując na ewentualne problemy wychowawcze lub edukacyjne. Jeśli rodzice zdają się ignorować te obowiązki, szkoła może wezwać ich na rozmowę, czego wolno jest dokonać na piśmie. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wezwania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy rodzice zostają wezwani do szkoły?

Nauczyciele mają wiele sposobów na utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów. Poza bezpośrednią rozmową podczas cyklicznych zebrań z rodzicami pedagodzy mogą także porozumiewać się z rodzicami telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem dzienniczka elektronicznego lub za pośrednictwem samego ucznia.

Formą komunikacji z rodzicem jest także przekazywanie opiekunowi różnych dokumentów do podpisu, np. zgody na wycieczkę klasową. Ostatecznie, nauczyciel może również wezwać rodziców do stawienia się w placówce na rozmowę za pośrednictwem odpowiedniego pisma.

Pisemne wezwanie rodzica do szkoły znajduje zastosowanie wtedy, kiedy inne formy komunikacji zawodzą. Dokument można przekazać rodzicom za pośrednictwem ich dziecka, a także listem poleconym lub drogą elektroniczną. 

Jakich spraw może dotyczyć wezwanie rodziców do szkoły?

Przykładowe wezwanie rodzica do szkoły wiąże się zazwyczaj z poważnymi problemami ich dziecka, a także z problemami, które nie zostały rozwiązane i niejako nawarstwiły się z czasem z powodu braku reakcji opiekunów. Rodzice mogą zostać wezwani do stawienia się na rozmowę w przypadku:

  • bójki między uczniami,
  • konfliktu ucznia z nauczycielem lub innym dzieckiem,
  • dużych zaległości ucznia w nauce,
  • nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia,
  • dopuszczenia się aktu wandalizmu przez ucznia na terenie szkoły,
  • złamania lub notorycznego naruszania przepisów regulaminu szkoły,
  • konieczności skierowania dziecka po pomoc do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Jak napisać wezwanie rodzica do szkoły?

Pismo z wezwaniem rodzica do szkoły ma charakter formalny i stanowi oficjalne “zaproszenie” na rozmowę, w której może uczestniczyć wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor placówki. Dokument powinien zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, jak:

  • dane ucznia, którego dotyczy wezwanie,
  • oznaczenie terminu i miejsca spotkania z rodzicami,
  • opis problemu, czyli wskazanie powodu wezwania rodziców do szkoły.

Wezwanie można sporządzić na podstawie gotowego do wypełnienia wzoru wezwania rodzica do szkoły. Tak przygotowany dokument zobowiązuje opiekunów do pojawienia się w placówce lub przynajmniej do podjęcia z nią kontaktu w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Jeśli rodzice nie ustosunkują się do wezwania i nie pojawią się w szkole, nauczyciel może zgłosić sprawę do dyrektora, a ten będzie miał prawo powiadomić o sprawie odpowiednie organy, czyli między innymi ośrodek pomocy społecznej lub sąd rodzinny.

Opiekunowie prawni dziecka nie powinni zaniedbywać bowiem kontaktu ze szkołą – świadczy to o niewypełnianiu ich podstawowych obowiązków wobec dziecka. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wezwanie rodzica do szkoły – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)