Wniosek do samorządu szkolnego – skreślenie z listy uczniów

17,00 

W przypadku szkoły publicznej skreślenie z listy może dotyczyć jedynie ucznia pełnoletniego, natomiast ucznia szkoły prywatnej można skreślić z listy przed ukończeniem 18. roku życia. Procedura wydalenia z placówki jest jednak dosyć skomplikowana. W szkole państwowej decyzję o skreśleniu z listy podejmuje się na podstawie opinii samorządu uczniowskiego oraz uchwały rady pedagogicznej. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy sporządza się wniosek do samorządu szkolnego o skreślenie z listy uczniów?

Przykładowy wniosek do samorządu szkolnego o skreślenie z listy uczniów sporządzany jest w sytuacji, kiedy uczeń spełnia przesłanki do wydalenia go z placówki. Takimi przesłankami mogą być następujące sytuacje:

 • uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotu obowiązkowego i nie przystąpił do egzaminu poprawkowego,
 • uczeń nie zaliczył egzaminu poprawkowego, 
 • uczeń został nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji rocznej, 
 • uczeń nie przystąpił do egzaminów klasyfikacyjnych,
 • rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń nie złożyli wniosku o powtarzanie klasy,
 • rada pedagogiczna nie wyraziła zgody na powtarzanie klasy przez ucznia,
 • uczeń powtarzał klasę, ale ponownie otrzymał ocenę niedostateczną.

Należy pamiętać, że niemożliwe jest całkowite skreślenie z listy ucznia szkoły państwowej, objętego obowiązkiem szkolnym, czyli niepełnoletniego. Zasada ta nie dotyczy jednak takich szkół publicznych, jak chociażby szkoła muzyczna.

Poza tym, skreślenie z listy może mieć miejsce także w placówce prywatnej, a w tym przypadku podstawą podjęcia takiej decyzji przez dyrektora bywa także notoryczne łamanie lub ciężkie naruszenie regulaminu szkoły. Ucznia można skreślić z listy także, gdy:

 • nie uczęszcza na zajęcia i jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, przekraczających 50% czasu przeznaczonego na dany przedmiot,
 • rada pedagogiczna nie wyraża zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego,
 • rodzice ucznia nie wystąpili z wnioskiem do rady pedagogicznej o egzamin klasyfikacyjny,
 • brak jest reakcji rodziców/pełnoletniego ucznia na pisma wysłane ze szkoły z ostrzeżeniem o konsekwencjach opuszczania zajęć przez dziecko.

Po co sporządza się wniosek do samorządu szkolnego o skreślenie z listy uczniów?

Wzór wniosku do samorządu szkolnego o skreślenie z listy uczniów znajduje zastosowanie jedynie w przypadku skreślenia z listy ucznia szkoły publicznej. Taka procedura wymaga bowiem uzyskania opinii samorządu uczniowskiego.

Poza tym samą decyzję w sprawie podejmuje nie dyrektor placówki, a rada pedagogiczna, która musi podjąć w tej sprawie stosowną uchwałę. Na podstawie takiej uchwały dyrektor wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu ucznia z listy. Od tego momentu wskazane dziecko nie jest już uczniem danej szkoły. 

Czym skutkuje wniosek do samorządu szkolnego o skreślenie z listy uczniów?

Przykładowy wniosek do samorządu o skreślenie z listy uczniów może prowadzić do wydania opinii na temat skreślenia ucznia z listy. Samorząd ma 14 dni na przygotowanie opisu swojego stanowiska w sprawie. Jeśli jednak nie przedstawi opinii, nie wstrzyma to całej procedury, a sama treść takiego dokumentu nie będzie dla dyrektora wiążąca.

Niemniej jednak kierujący placówką ma obowiązek wystąpić o opinię samorządu w ramach procedury skreślenia ucznia z listy. Wystąpienie o opinię jest elementem współdziałania dyrektora i samorządu w podejmowaniu istotnych decyzji.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek do samorządu szkolnego – skreślenie z listy uczniów”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)