Wniosek wychowawcy o skreślenie z listy uczniów – wzór

17,00 

Wychowawca ma prawo złożyć wniosek do dyrektora o skreślenie ucznia z listy. Takie pismo może dotyczyć ucznia szkoły prywatnej lub ucznia szkoły publicznej, który nie jest już objęty obowiązkiem szkolnym (ukończył 18 lat). Wniosek prowadzi do wszczęcia procedury skreślenia z listy, wymagającej zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy wychowawca sporządza wniosek o skreślenie z listy uczniów?

Przykładowy wniosek wychowawcy o skreślenie z listy uczniów musi być uzasadniony. Najczęściej podstawą wniesienia takiego pisma jest notoryczne lub bardzo poważne łamanie zasad panujących w szkole (postanowień regulaminu/statutu). Skreślenie z listy uczniów grozi osobie, która:

 • ma bardzo dużą liczbę nieobecności nieusprawiedliwionych,
 • zachowuje się agresywnie, stosuje przemoc,
 • niszczy mienie szkoły,
 • reprezentuje negatywną postawę, np. pali papierosy na terenie szkoły, ma niską kulturę osobistą, okazuje brak szacunku nauczycielom i tak dalej.

Rozwiązanie w postaci skreślenia z listy stosowane jest w skrajnych przypadkach, po wyczerpaniu innych możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia. Najpierw podopieczny powinien otrzymać zatem między innymi karę upomnienia czy nagany.

Może też zostać objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Warto pamiętać, że skreślenie z listy to ostateczność, choć w szkole prywatnej takie decyzje podejmuje się łatwiej i częściej. 

Jak przygotować wniosek wychowawcy o skreślenie z listy?

Procedurę skreślenia z listy można wszcząć między innymi na wniosek wychowawcy. Pismo należy zaadresować do dyrektora szkoły. Opracować je można natomiast na podstawie wzoru wniosku wychowawcy o skreślenie z listy. Dokument powinien zawierać:

 • dane wychowawcy,
 • dane ucznia, 
 • uzasadnienie,
 • opis podejmowanych działań naprawczych.

Do pisma należy dołączyć także wykaz nieobecności nieusprawiedliwionych, potwierdzenie podejmowania kontaktów z rodzicami ucznia oraz potwierdzenie stosowania wobec ucznia kar przewidzianych statutem, np. nagany wychowawcy. Dokument powinien podkreślać fakt, że uczeń nie wykazuje chęci poprawy – uzasadnia to konieczność podjęcia decyzji o skreśleniu z listy. 

Jak wygląda procedura skreślenia ucznia z listy na wniosek wychowawcy?

Po otrzymaniu wniosku wychowawcy o skreślenie z listy uczniów dyrektor powinien zawiadomić o sprawie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Na początku konieczne jest bowiem wyjaśnienie całej sprawy ze wszystkimi, których ona dotyczy, dlatego kierujący placówką podejmuje kontakt z uczniem i jego rodzicami. Aby móc skreślić ucznia z listy w szkole publicznej, dyrektor musi:

 • wystąpić o opinię samorządu uczniowskiego,
 • uzyskać pozytywną (popierającą wniosek wychowawcy) opinię rady pedagogicznej, w formie uchwały. 

Decyzja dyrektora o skreśleniu z listy jest decyzją administracyjną, zatem musi zawierać:

 • oznaczenie placówki,
 • datę wydania decyzji, 
 • oznaczenie strony, której decyzja dotyczy,
 • powołanie podstawy prawnej,
 • rozstrzygnięcie,
 • uzasadnienie faktyczne i prawne,
 • pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek wychowawcy o skreślenie z listy uczniów – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)