Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego – wzór

17,00 

Wydłużenie etapu edukacyjnego polega na przedłużeniu okresu nauki w celu osiągnięcia celów edukacyjnych wyznaczonych dla danego etapu nauczania. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego może złożyć uczeń pełnoletni lub rodzice/opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego. Jak przygotować takie pismo?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda procedura wydłużenia etapu edukacyjnego?

Przykładowy wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego należy adresować do Zespołu Terapeutycznego. Zespół zajmuje się bowiem planowaniem i koordynowaniem udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z wnioskiem ma prawo wystąpić:

 • członek zespołu,
 • nauczyciel wychowawca,
 • rodzic lub opiekun prawny.

Pismo należy złożyć do 20. grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego wydanie decyzji w tej sprawie. Do wniosku można dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inne dokumenty.

Zespół opracowuje opinię na podstawie analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia, a następnie informuje o wynikach dyrektora szkoły i przedstawia opinię radzie pedagogicznej. Opinia ta zawiera uzasadnienie potrzeby wydłużenia etapu edukacyjnego.

Ostateczną decyzję w sprawie podejmuje rada pedagogiczna w formie uchwały. Rada wyraża zgodę na wydłużenie etapu edukacyjnego, kiedy uznaje, że dodatkowy czas na danym etapie edukacyjnym pozwoli uczniowi lepiej przygotować się do czekających na niego wyzwań edukacyjnych i zapewni mu bardziej stabilne podstawy do dalszego rozwoju.

Kiedy wydłużenie etapu edukacyjnego jest uzasadnione?

Wydłużenie etapu edukacyjnego jest uzasadnione, jeśli uczeń ma opóźnienia w nauce i może nie osiągnąć założonych celów edukacyjnych w przewidywanym terminie. Do takiego stanu rzeczy może doprowadzić:

 • długotrwała choroba,
 • trudna sytuacja rodzinna,
 • wypadek związany z długotrwałą hospitalizacją,
 • specjalne potrzeby edukacyjne,
 • inne wyjątkowe okoliczności. 

Wspomniane przyczyny wydłużenia etapu edukacyjnego należy uwzględnić w treści przykładowego wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego dla konkretnego ucznia.

Jak przygotować wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego?

Pismo w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego powinno zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • dane ucznia,
 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie etapu edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń,
 • uzasadnienie prośby o wydłużenie etapu edukacyjnego z opisem okoliczności i potrzeb wyjaśniających konieczność zastosowania tego rozwiązania,
 • proponowany czas wydłużenia etapu edukacyjnego,
 • podpis wnoszącego pismo. 

Warto pamiętać, że dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki:

 • na pierwszym etapie edukacyjnym o jeden rok, 
 • na drugim etapie edukacyjnym o 2 lata.

Jeśli wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego zostanie rozpatrzony pozytywnie, uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i zamiast promocyjnego/końcowego świadectwa otrzymuje zaświadczenie. W przypadku, kiedy z pismem w takiej sprawie nie występują rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, do podjęcia decyzji o wydłużeniu etapu edukacyjnego potrzebna jest ich pisemna zgoda.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)