Wydłużenie czasu na maturze – Zaświadczenie lekarskie – wzór

17,00 

Wydłużenie czasu na maturze to jedna z form dostosowania warunków przeprowadzania egzaminów maturalnych. Z rozwiązania tego typu mogą skorzystać między innymi uczniowie niepełnosprawni czy chorzy przewlekle. O wydłużenie czasu pisania egzaminu można wnioskować na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Komu można przedłużyć czas na maturze?

Wniosek o wydłużenie czasu na maturze może dotyczyć między innymi uczniów:

 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • słabosłyszących, słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dla tych grup uczniów przygotowuje się także dostosowane arkusze maturalne. Poza tym wydłużenie czasu pisania egzaminu to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać również osoby:

 • przejawiające trudności adaptacyjne,
 • mające specyficzne trudności w uczeniu się,
 • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
 • doświadczone przez sytuacje kryzysowe,
 • cierpiące na choroby przewlekłe, takie jak astma, cukrzyca czy nawet depresja. 

Dokumenty, na podstawie których szkoła może dostosować formy lub warunki przeprowadzenia egzaminu, to:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej.

Na czym polega dostosowanie sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego?

Wydłużenie czasu na maturze to tylko jeden ze sposobów dostosowania egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia. Zasadniczo, sposób przeprowadzania egzaminów można dostosować poprzez zmianę formy lub zmianę warunków. Zmiana formy polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych, dostosowanych do potrzeb ucznia.

Z kolei zmiana warunków może polegać między innymi na:

 • zmniejszeniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności zdającego,
 • zapewnieniu zdającemu odpowiedniego miejsca pracy,
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
 • ustaleniu odrębnych zasad oceniania rozwiązań zadań,
 • zapewnieniu obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego.

Aby szkoła zadbała o takie dostosowania, trzeba jednak przedstawić w niej odpowiedni dokument, na przykład orzeczenie z poradni lub zaświadczenie lekarskie. 

Jak wygląda zaświadczenie lekarskie w sprawie wydłużenia czasu na maturze?

Przykładowe zaświadczenie lekarskie w sprawie wydłużenia czasu na maturze dotyczy najczęściej choroby przewlekłej ucznia. Taki dokument przedstawia się radzie pedagogicznej w celu wydania opinii o potrzebie dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu. Pismo można przygotować na podstawie wzoru zaświadczenia lekarskiego dot. wydłużenia czasu na maturze.

Dokument uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne, w tym dane ucznia, informację o chorobie, z jaką się zmaga oraz oznaczenie sposobu dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego – tutaj poprzez wydłużenie czasu pisania/odpowiadania przed komisją. Zaświadczenie należy przedłożyć wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminów z określonych przedmiotów. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wydłużenie czasu na maturze – Zaświadczenie lekarskie – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)