WOPFU Przedszkole – wzór

17,00 

WOPFU dla dziecka z przedszkola opracowuje się w stosunku do ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na przykład ze względu na wadę wzroku. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia stanowi podstawę opracowania IPET, czyli indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Program ten ma na celu wsparcie ucznia i udzielenie mu pomocy w przezwyciężeniu trudności, które utrudniają prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w placówce. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru WOPFU dla dziecka w przedszkolu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje musi zawierać WOPFU w przedszkolu?

Przykładowe WOPFU dla dziecka z przedszkola powinno spełniać wymagania określone w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dokument przygotowuje zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. WOPFU musi zawierać co najmniej:

 • opis indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • opis mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji dziecka,
 • opis przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz trudności w funkcjonowaniu,
 • opis zakresu udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • opis efektów udzielanej dziecku pomocy. 

Dokument można przygotować w prosty sposób, stosując wzór WOPFU przedszkole. Warto pamiętać przy tym, aby zachować ciągłość w zakresie stosowanych schematów oceny, ponieważ ułatwia to porównywanie kolejnych WOPFU i analizowanie postępów dziecka.

Jak wypełnić WOPFU dla dziecka z przedszkola?

Przykładowe WOPFU dla przedszkolaka składa się z kilku niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • dane osobowe ucznia,
 • dane placówki, do której uczęszcza uczeń,
 • data opracowania dokumentu,
 • źródła informacji (np. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie, wywiad z rodzicami)
 • podpisy członków zespołu nauczycieli i specjalistów,
 • data odbioru kopii dokumentu przez rodziców dziecka. 

W treści WOPFU należy uwzględnić natomiast opis mocnych i słabych stron dziecka oraz zalecenia do pracy z dzieckiem. 

Po co sporządza się WOPFU dla dziecka z przedszkola?

Jak zostało wspomniane, WOPFU dla przedszkolaka stanowi podstawę opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Dzięki temu dokumentowi można wskazać, jakie są predyspozycje (możliwości) dziecka oraz z jakimi mierzy się ono trudnościami.

IPET stanowi natomiast opis programu edukacyjno-terapeutycznego, który ma wspierać dziecko w przezwyciężaniu tych trudności. Jeśli WOPFU jest sporządzone prawidłowo, również IPET powinien okazać się programem efektywnie wspierającym ucznia w jego rozwoju.

Z tego względu oba dokumenty należy regularnie ewaluować, czyli oceniać ich aktualność i skuteczność. WOPFU podlega ewaluacji co najmniej dwa razy w roku. Jeśli zespół wprowadza w nim modyfikacje, musi zaktualizować również IPET. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WOPFU Przedszkole – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)