WOPFU – wzór wypełniony AFAZJA

17,00 

WOPFU przygotowywane jest dla wszystkich dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym także dla dzieci z afazją. Zaburzenie to polega między innymi na utracie zdolności rozumienia i tworzenia wypowiedzi. Jak wypełnić WOPFU dla ucznia z afazją?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru WOPFU, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak afazja wpływa na funkcjonowanie ucznia w szkole/przedszkolu?

Afazja jest zaburzeniem wywołanym przez uszkodzenie mózgu, na przykład na skutek stanu zapalnego. Jeśli u dziecka stwierdzono afazję, prawdopodobnie utraciło ono zdobyte wcześniej umiejętności z zakresu czytania, pisania czy liczenia.

Osoby z takim zaburzeniem mogą mieć problemy z rozumieniem i tworzeniem wypowiedzi, z zapamiętywaniem, a nawet z takimi czynnościami fizjologicznymi, jak żucie czy połykanie.

Główne objawy afazji to zaburzenia mowy, brak rozumienia tekstu mówionego, zaburzenia składni i gramatyki. Trudności te można jednak zniwelować, wprowadzając odpowiednio dostosowany program edukacyjno terapeutyczny, który opracowuje się na podstawie WOPFU.

Jak wypełnić WOPFU dla dziecka z afazją?

WOPFU opracowuje zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Elementy, jakie powinien zawierać taki dokument, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W treści WOPFU opisuje się rozpoznane potrzeby ucznia i jego predyspozycje. Dokument powinien zawierać:

 • opis rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • opis mocnych stron, uzdolnień i predyspozycji ucznia,
 • opis przyczyn niepowodzeń edukacyjnych ucznia,
 • opis pomocy udzielanej uczniowi przez zespół nauczycieli i specjalistów oraz efekty tejże pomocy. 

Do opracowania dokumentu można użyć uniwersalnego wzoru WOPFU dla ucznia z afazją. Pismo należy wypełnić, korzystając z takich źródeł informacji jak:

 • obserwacje nauczycieli i specjalistów,
 • wywiad z rodzicami,
 • orzeczenie z poradni PP,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • wytwory dziecka. 

Przykładowo wypełnione WOPFU dla ucznia z afazją

Przykład wypełnionego WOPFU dla ucznia z afazją powinien poruszać różne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole, np. rozwój fizyczny, rozwój poznawczy, rozwój społeczno-emocjonalny. W treści dokumentu należy odnieść się do tego:

 • jak dziecko pisze,
 • jak posługuje się przyborami szkolnymi,
 • czy ma dobrą koordynację ruchową,
 • czy potrafi myśleć przestrzennie,
 • czy rozumie wydawane polecenia,
 • czy ma dobrą pamięć, 
 • czy uczestniczy w rozmowach,
 • czy ma problemy z budowaniem zdań,
 • czy potrafi współpracować w grupie,
 • czy jest zmotywowane do pracy,
 • czy ma dobrą samoocenę itd.

Warto pamiętać, że od zawartości WOPFU zależna będzie efektywność IPET, dlatego dokument powinien być merytoryczny. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny ma bowiem na celu wsparcie ucznia w przezwyciężaniu jego ograniczeń i trudności rozwojowych.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WOPFU – wzór wypełniony AFAZJA”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)