Wzór pisma do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego

17,00 

Pismo do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego sporządza dyrektor szkoły w obwodzie, w którym mieszka dziecko objęte obowiązkiem szkolnym. Dokument przygotowywany jest dopiero po wyczerpaniu innych metod egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego. Jak wygląda taka procedura?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie kroki podejmuje dyrektor w przypadku braku realizacji obowiązku szkolnego?

Jeśli rodzice dziecka, które ukończyło 7. rok życia, nie przekazują dyrektorowi informacji o formie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, kierujący placówką ma obowiązek przesłać do nich odpowiednie wezwanie w tej sprawie.

Dotyczy to jednak uczniów rozpoczynających naukę. Dziecko, które już chodzi do szkoły, ale jest nieobecne na ponad 50% zajęć, również nie realizuje obowiązku szkolnego. Z tego względu dyrektor powinien w takiej sytuacji:

  • wysłać do rodziców wezwanie do złożenia wyjaśnień w ciągu 7 dni,
  • wysłać rodzicom pisemne upomnienie,
  • prowadzić ewidencję wysłanych upomnień,
  • kontrolować terminy uiszczenia kosztów upomnienia, którymi obciąża się rodziców,
  • wystawić tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w ciągu 7 dni od daty doręczenia upomnienia.

Kiedy dyrektor sporządza pismo do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego?

Dyrektor sporządza przykładowe pismo do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego, kiedy szkoła wyczerpie dozwolone prawnie środki oddziaływań wychowawczych. Dokument powinien zostać zaadresowany do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich.

Zasadniczo, pismo dotyczy prośby o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. Wysyła się je wtedy, kiedy szkoła przekonana jest o istnieniu zagrożenia dla dobra dziecka. W praktyce sąd zaangażuje się w sprawę w przypadku uczniów, którzy wychowują się w trudnych warunkach życiowych, w rodzinach niewydolnych wychowawczo.

Dlaczego to dyrektor zawiadamia sąd o nierealizowaniu obowiązku szkolnego?

Dyrektor może użyć wzoru pisma do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego, ponieważ jest on wierzycielem obowiązku szkolnego. Jako wierzyciel dyrektor ma prawo żądać od rodziców dziecka wykonania obowiązku szkolnego. Rodzice są bowiem traktowani jako dłużnicy – zobowiązani.

Kierujący placówką może ukarać rodziców karą grzywny, co ma na celu doprowadzenie do skutecznej egzekucji realizacji obowiązku szkolnego. Jeśli zaś takie działania okażą się bezskuteczne, powinien powiadomić o sprawie sąd, ponieważ brak realizacji obowiązku szkolnego wskazuje na fakt, że rodzice nie wypełniają należycie swoich obowiązków rodzicielskich.

W odpowiedzi na pismo dyrektora sąd może:

  • ograniczyć władzę rodzicielską opiekunów, np. poprzez zastosowanie nadzoru kuratora, umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  • zobowiązać rodziców do podjęcia określonego działania, np. do pracy z asystentem rodziny działającym z ramienia MOPS.

Warto pamiętać, że zanim w sprawę zaangażowany zostanie sąd, wychowawca i pedagog szkolny podejmują wspólne działania zaradcze w celu poprawnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia. Natomiast w przypadku braku efektów, po upomnieniu rodziców na piśmie, dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji obowiązku szkolnego do organu egzekucyjnego, tj. gminy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór pisma do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)