Wzór wniosku o przejście na świadczenie kompensacyjne

17,00 

Świadczenie kompensacyjne to odpowiednik emerytury pomostowej dla nauczycieli. Wniosek o przejście na takie świadczenie należy złożyć w ZUS. Świadczenie kompensacyjne otrzymują tylko ci nauczyciele, którzy spełniają określone wymagania.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest świadczenie kompensacyjne?

Jak zostało wspomniane, świadczenie kompensacyjne jest odpowiednikiem emerytury pomostowej. Przysługuje ono nauczycielom, pedagogom i wychowawcom, którzy pracowali w:

 • szkołach publicznych lub prywatnych,
 • w przedszkolach,
 • w placówkach kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapeutycznych i szkolno-wychowawczych,
 • w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest także rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z powodu: likwidacji szkoły, zmian liczby oddziałów czy zmian planu nauczania. Ze świadczenia skorzysta też nauczyciel, którego umowa wygasła po upływie 6-miesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym.

Średnia wysokość świadczenia w 2023 roku wynosiła około 3917,60 zł. W roku 2024 powinna zaś przekroczyć 4000 zł. Wysokość świadczenia obliczana jest na podstawie składek i kapitału początkowego (oraz ich waloryzacji), zapisanych na indywidualnym koncie ZUS do końca miesiąca, który poprzedza miesiąc wypłaty środków.

Kto może złożyć wniosek o przejście na świadczenie kompensacyjne?

Aby nauczyciel mógł otrzymać świadczenie kompensacyjne, musi spełniać szereg wymogów i złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie do ZUS. Warunki otrzymania świadczenia kompensacyjnego to:

 • ukończenie odpowiedniego wieku,
 • wykazanie odpowiedniego okresu stażu składkowego i nieskładkowego – minimum 30 lat, w tym 20 lat pracy w zawodzie nauczyciela przy wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • rozwiązanie stosunku pracy na wniosek własny lub poprzez jego wygaśnięcie (na podstawie okoliczności, które opisano w ustawie).

Jak uzyskać świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela?

Aby prawidłowo wypełnić wniosek o świadczenie kompensacyjne, warto sięgnąć po sprawdzony wzór wniosku o przejście na świadczenie kompensacyjne. Pismo uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne, w tym dane osobowe i korespondencyjne, adres zamieszkania czy oświadczenia wnioskodawcy dotyczące pobieranych już świadczeń.

Do wniosku dołącza się dokumentację:

 • dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych pracownika,
 • potwierdzającą okres wykonywania pracy w zawodzie,
 • potwierdzającą inne okresy pracy zaliczane do stażu pracy, takie jak pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, nauka w szkole wyższej, prowadzenie działalności pozarolniczej i tak dalej.

Dokumenty te wraz z wnioskiem składa się w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela – osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie (przez internet).

Co ważne, dokumentację przedstawia się nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków przyznania świadczenia lub przed zamierzonym terminem przejścia na takie świadczenie. Warto pamiętać również, że świadczenie kompensacyjne przysługuje do dnia poprzedzającego dzień, w którym nauczyciel:

 • uzyska prawo do emerytury,
 • osiągnie wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór wniosku o przejście na świadczenie kompensacyjne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)