Cząstkowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela – wzór

17,00 

Cząstkową ocenę dorobku zawodowego przygotowuje się dla nauczyciela, który zmienia miejsce odbywania stażu, czyli przenosi się do pracy w innej szkole. Dotyczy to oczywiście pedagogów, którzy odbywają przygotowanie do zawodu na starych zasadach, obowiązujących do 31 sierpnia 2022 roku. Jak opracować cząstkową ocenę dorobku zawodowego nauczyciela?

Zapraszamy do zakupu naszego wzory cząstkowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy stosuje się cząstkową ocenę dorobku zawodowego nauczyciela?

Przykładowa cząstkowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy nauczyciel przenosi się do pracy w innej szkole i chce kontynuować staż, zamiast rozpoczynać go od początku.

Staż na stopień nauczyciela mianowanego odbywają jednak tylko ci nauczyciel, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, ale go nie uzyskali tego stopnia awansu zawodowego. W obecnym stanie prawnym nauczyciel początkujący nie odbywa już stażu, lecz przygotowanie do zawodu.

Nauczyciel przenoszący się do pracy w innej szkole może kontynuować staż, jeśli:

 • uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres dotychczas odbytego stażu – ocena cząstkowa,
 • podejmie zatrudnienie w szkole w okresie maksymalnie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy.

Dyrektor może użyć więc wzoru cząstkowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela w sytuacji, kiedy pedagog chce kontynuować staż w innej placówce. Do zaliczenia dotychczas odbytego stażu nauczyciel potrzebuje bowiem pozytywnej cząstkowej oceny dorobku zawodowego. Termin przygotowania cząstkowej oceny wynosi 21 dni.

Jakimi kryteriami kieruje się dyrektor przy ustalaniu cząstkowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela?

Do ustalenia oceny cząstkowej dorobku zawodowego nauczyciela stosuje się kryteria określone w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Najważniejsze z nich dotyczą:

 • wspierania każdego ucznia w jego rozwoju,
 • kształcenia i wychowywania uczniów w duchu umiłowania ojczyzny, poszanowaniu konstytucji, atmosferze wolności sumienia i szacunku do innych ludzi,
 • kształtowania u uczniów postaw moralnych i obywatelskich,
 • kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie.

Poza tym ocenie podlega także:

 • poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć,
 • aktywność w doskonaleniu zawodowym,
 • zaangażowanie zawodowe nauczyciela,
 • przestrzeganie porządku pracy,
 • działanie na rzecz wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości,
 • kultura i poprawność języka,
 • zachowanie dyscypliny na zajęciach,
 • właściwe prowadzenie dokumentacji, 
 • budzenie inicjatyw u uczniów,
 • punktualność,
 • pełne wykorzystanie czasu lekcji itd.

Warto wiedzieć również, że nauczyciel ma wpływ na ustaloną dla niego ocenę – pozytywną lub negatywną. Dyrektor musi zapoznać go z projektem takiej oceny, a następnie wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń.

Nauczyciel może zaś zgłosić swoje uwagi także na piśmie w terminie 3 dni. Na jego wniosek pedagoga przy zapoznawaniu go z projektem oceny obecny może być przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cząstkowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)