Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia – wzór

17,00 

Umowa o praktyki zawarta z uczniem – w świetle prawa – traktowana jest jako umowa o pracę na czas nieokreślony. Oznacza to, że uczeń może wypowiedzieć ją w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jest też chroniony na podstawie przepisów kodeksu pracy jako pracownik młodociany.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wypowiedzenia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przebiega wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia?

Uczeń w umowie o praktyki traktowany jest jako pracownik młodociany, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Oznacza to, że może rozwiązać swój kontrakt za porozumieniem lub za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego długość zależna jest od stażu pracy.

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia może nastąpić w każdym czasie. Wymaga jednak przygotowania odpowiedniego pisma, czyli oświadczenia o wypowiedzeniu. Uczeń nie musi wyjaśniać w nim przyczyny rozwiązania stosunku pracy.

Zupełnie inaczej wygląda zaś wypowiedzenie umowy o praktyki przez pracodawcę. Ten może rozwiązać umowę z uczniem tylko w ściśle określonych, uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy praktykant nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków wynikających z umowy. 

Jak napisać wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia?

Jak zostało wspomniane, rozwiązanie umowy o praktyki wymaga zachowania formy pisemnej. Pracownik młodociany może przygotować odpowiedni dokument, stosując sprawdzony wzór wypowiedzenia umowy o praktyki przez ucznia.

Pismo uwzględnia bowiem wszystkie wymagane elementy formalne, w tym dane ucznia, datę wypowiedzenia umowy oraz oświadczenie woli o wypowiedzeniu z oznaczeniem kontraktu, którego dotyczy. Warto pamiętać, że aby oświadczenie o wypowiedzeniu umowy było skuteczne, należy:

  • opatrzyć je odręcznym podpisem,
  • dostarczyć drugiej stronie tak, aby ta mogła zapoznać się z jego treścią, np. osobiście, listownie.

Dopiero od momentu doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie rozpoczyna się bieg okresu wypowiedzenia, dlatego wskazane jest uzyskanie potwierdzenia dostarczenia dokumentu wraz z datą. 

Czym skutkuje wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia?

Wniesienie wypowiedzenia umowy o praktyki przez ucznia nie zwalnia go z obowiązku odbycia praktyk potrzebnych do zaliczenia danego etapu edukacji. Praktykant powinien zatem kontynuować praktyki w innym zakładzie pracy.

Jeśli uczeń złoży wypowiedzenie umowy, pracodawca poinformuje o tym fakcie jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz samą szkołę. Warto zatem upewnić się, że złożenie wypowiedzenia to decyzja przemyślana i uzasadniona.

Uczeń powinien mieć świadomość, że zajęcia praktyczne są dla niego obowiązkowe i wynikają z planów nauczania. Jeśli dziecko nie realizuje takich zajęć, nie może być uczniem danej szkoły – może dojść do skreślenia go z listy.

Ponieważ szkoła musi współpracować z zakładami pracy, w których uczniowie realizują praktyki, zna przebieg praktyk, frekwencję ucznia oraz wyniki jego nauczania. Powinna zostać poinformowana także o przyczynie wypowiedzenia umowy o praktyki.

Współpracując ze szkołą w tym zakresie, uczeń może liczyć na pomoc w znalezieniu innego zatrudnienia. Jeśli placówka nie będzie znała planów ucznia i perspektyw na kontynuację stażu, może wydalić go z placówki. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)